Vil du undervise og forske på tilbakeføring og miljøarbeid i straffegjennomføringsfeltet?

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - Institutt for kriminalomsorgsstudier

 Søknadsfrist: 15.10.2023

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.


Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS utdanner og utvikler kompetanse for norsk kriminalomsorg. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr etter- og videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsiden: www.krus.no.


Fengselsbetjentutdanningen (Høgskolekandidat i straffegjennomføring) er et lønnet heltidsstudium som kvalifiserer for ansettelse som fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Studentene har status som aspiranter i studietiden, og studerer to semestre på KRUS og to semestre i en opplæringsenhet i praksisfeltet. Etter studiet følger et pliktår. Videre tilbyr KRUS et påbyggingsstudium som fører frem til graden Bachelor i straffegjennomføring. Vi tilbyr også enkeltemner innen temaene radikalisering og voldelig ekstremisme, systematisk endringsarbeid og forebygging, psykisk helse, isolasjon og veiledning. Årlig utdanner vi ca. 350 aspiranter, ca. 60 studenter (bachelorpåbygg) og ca. 100 enkeltemnestudenter. Vi har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt og arbeider målrettet for utvikling av nye studietilbud. KRUS har også en omfattende kurs- og konferansevirksomhet. Vi har et mål om institusjonsakkreditering som høyskole.


Kriminalomsorg og straffegjennomføring er hovedtema for forskningen vår, som er allsidig i spennet fra grunn- og anvendt forskning, evaluering og utviklingsarbeid til mer teoretiske arbeider. Det er et mål at forskningen skal holde høy kvalitet, være relevant og bidra til forskningsbasert utdanning og kunnskapsbasert praksis i kriminalomsorgen og ha både samfunnsmessig og akademisk relevans og aktualitet.

KRUS har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Om stillingen

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er i stor utvikling og søker nå etter en engasjert førsteamanuensis/ førstelektor eller høgskolelektor innenfor feltet tilbakeførings- og miljøarbeid med vekt på perspektiver knyttet til eksempelvis sosialt arbeid, psykologi, psykisk helse og/eller psykiske lidelser.

KRUS’ fagområde og forskningsfelt er samfunnsmessige reaksjoner mot lovbrytere med særskilt fokus på kriminalomsorg og straffegjennomføring. Dette er et tverrvitenskapelig felt der en rekke fagområder og fagdisipliner er relevante, for eksempel kriminologi, sosiologi, etikk, juss, psykologi, psykisk helsearbeid, sosialt arbeid og sikkerhetsfag. Stillingen gir en spennende mulighet til å arbeide tverrvitenskapelig ved en høyskole som utdanner profesjonsutøvere til en etat med et viktig samfunnsoppdrag.

Om stillingen

Institutt for kriminalomsorgsstudier er inndelt i to seksjoner; seksjon for kriminalitet, straff og organisasjon og seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging. Denne stillingen er lagt til sistnevnte.

Vi ser etter en kollega som kan bidra med undervisning og utvikling av kunnskap knyttet til emner innenfor området tilbakeføring og miljøarbeid i Kriminalomsorgen. Vi ser etter deg som har evne til å være faglig pådriver og inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling. Du vil kunne bidra i et eller flere av undervisningsemnene KRUS2100 Tilbakeføring og miljøarbeid I, KRUS2300 Tilbakeføring og miljøarbeid II, KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser og/eller KRUS3205 Isolasjon i påbygningsstudiet Bachelor i straffegjennomføring. Se programplaner på krus.no. Vi søker fortrinnsvis etter en person med kompetanse på førstestillingsnivå, men vi oppfordrer også søkere med høyskolelektorkompetanse til å søke. Hvilken stillingskategori det søkes på (førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor), må tydelig framgå av søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • undervisningsplanlegging og gjennomføring (inkludert sensur og kvalitetsarbeid)
 • videreutvikling av fagområdet og faglige framgangsmåter sammen med instituttets øvrige ansatte
 • forskning og formidlingsarbeid
 • bidra i arbeidet med å søke om eksterne forskningsmidler

Innovasjon, digital orientering, samarbeid (internt og eksternt) og fagadministrasjon er sentralt i all oppgaveløsning.

Utdanning og erfaring

Du må:

 • kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor, i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og KRUS’ utfyllende bestemmelser til denne
 • for stilling som førsteamanuensis/førstelektor må du ha doktorgrad eller dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, på et relevant fagfelt, eksempelvis sosialt arbeid, psykologi, psykisk helse og/eller psykiske lidelser
 • for stilling som høgskolelektor kreves mastergrad og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • ha relevant erfaring med utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og kunnskapsformidling
 • ha relevant digital kompetanse
 • dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av KRUS’ utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårs-periode.

Det er en fordel med:

 • erfaring fra eller kunnskap om kriminalomsorgen
 • erfaringsbasert kompetanse relevant for tilbakeførings- og miljøarbeidsfeltet eksempelvis sosialt arbeid, psykologi, psykisk helse, psykiske lidelse
 • erfaring med og/eller engasjement for studentaktive lærings- og vurderingsformer
 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er fleksibel, har gode samarbeidsevner og evner å bygge gode relasjoner med studenter, kolleger og praksisfeltet.

For å lykkes og trives i stillingen må du også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på et skandinavisk språk og engelsk. Du liker å jobbe systematisk, selvstendig og målrettet. Du er også innovativ og liker å utvikle arbeids- og undervisningsformer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, trygghet og nytenking.

Vi tilbyr

 • et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med høy faglig kompetanse og engasjement
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • et spennende fagfelt med tverrfaglig og internasjonalt nettverk
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • kantineordning, gode treningsmuligheter og parkeringsmulighet

Stilling som førsteamanuensis kode 1011 og førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 680 000 til kr 800 000. Høgskolelektor kode 1008 avlønnes fra kr 600 000 til kr 700 000. Avlønningen er avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden

Søkere til stilling som førsteamanuensis eller førstelektor vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått av ansettelsesutvalget. Søknader fra ikke-kvalifiserte blir ikke sendt til vurdering. Aktuelle kandidater blir invitert til intervju og eventuelt prøveundervisning. 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter i vårt rekrutteringssystem Jobbnorge:

 • søknadsbrev (som tydeliggjør motivasjon for å søke stillingen, en kortfattet oppsummering av ditt forskningsfelt og kvalifikasjoner knyttet til formidling, undervisning og forskningsadministrasjon og –ledelse). Har du hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette fremkommer i søknaden slik at det kan bli tatt hensyn til ved vurdering av omfang og kvalitet på ditt tidligere arbeid
 • CV, attester og vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider inkludert oversikt over disse. (Dersom en eller flere publikasjoner er kreditert flere forfattere, ber vi om en detaljert beskrivelse av ditt bidrag.)
 • navn og telefonnummer til tre referanser
 • søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse
 • søkere til stilling som førsteamanuensis bes legge ved en pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et profileringsdokument.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden utlukkende vurderes ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Du må derfor sørge for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Generell informasjon

Ved KRUS er inkludering og mangfold en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjon, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en god oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. 

Ta gjerne kontakt med studieleder Hans Petter Lade, tlf 918 18 641, e-post: Hanspetter.lade@krus.no, for nærmere informasjon om stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS