Har du lyst på en spennende lederjobb ved NTNU Universitetsbiblioteket?

Seksjonssjef - Seksjon for spesialsamlinger

Søknadsfrist: 02.09.2024

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og bidrar til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Vi satser sterkt på nettbaserte tjenester og legger vekt på en aktiv dialog med fagmiljøene. NTNU Universitetsbiblioteket er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig stilling som Seksjonssjef - Seksjon for spesialsamlinger

Om stillingen

Har du lyst på en spennende lederjobb ved NTNU Universitetsbiblioteket?

NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger har en historie som strekker seg tilbake til opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek i 1768, åtte år etter selskapets opprettelse. Gjennom mer enn 250 år har biblioteket samlet inn og tatt vare på viktig kulturhistorisk materiale. Spesialsamlingene er i dag lokalisert på Gunnerusbiblioteket og Dora, og består av omfattende boksamlinger som dekker mer enn 500 år med tyngdepunkt i perioden 1650-1800, og videre manuskriptsamling, teatersamling, privatarkiv, bilder, diplomsamling, middelalderfragmentsamling, musikksamling, kartsamling, segl m.m

Vi jobber for at våre verdifulle samlinger tas i bruk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt fellesskap for bevaring, forvaltning og formidling av historisk materiale.

Spesialsamlingene jobber aktivt med bevaring, tilgjengeliggjøring, formidling og digitalisering av våre samlinger. Digitalt er samlingene tilgjengelige gjennom bibliotekets bibliotekkatalog og arkivkataloger. Det digitaliserte materialet publiseres i gunnerus.no.

Seksjonen med sine omlag 12 medarbeidere dekker et bredt spekter av tjenester, fra samlingsforvaltning, forskningsstøtte, digitalisering, undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter. De ansatte har sammensatt fagbakgrunn, blant annet innenfor humaniora, konserveringsarbeid, foto, bibliotek- og informasjonsfag.

Vi søker deg som er initiativrik og løsningsorientert, og som har god forståelse for de muligheter og utfordringer Universitetsbiblioteket står overfor. Du setter brukerne i sentrum og liker å jobbe systematisk med å utvikle fremtidsrettede tjenestetilbud, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid.

Biblioteket skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom støtte til NTNUs kjerneoppgaver som er utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping samt formidling. Biblioteksfunksjonene er i endring og spiller en nøkkelrolle i utviklingen av åpen vitenskap. Universitetsbiblioteket støtter opp under NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden.

Stillingen rapporterer til bibliotekdirektør og inngår i Universitetsbibliotekets ledergruppe.

Arbeidssted er Trondheim, med hovedarbeidssted på Kalvskinnet. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utvikling, forvaltning og drift av tjenestene som leveres av seksjonen
 • Lede utvikling av seksjonens prosesser på en effektiv og framtidsrettet måte til beste for våre brukere
 • Fagansvar samt ledelse av seksjonens funksjonsområde, inkludert personal- og resultatansvar
 • Personaloppfølging av den enkelte medarbeider i seksjonen
 • Tilrettelegge for og utvikle tverrfaglig aktivitet på seksjonens område. Skape en positiv kultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • Legge til rette for og bidra til at medarbeiderne får benyttet og utviklet sin kompetanse
 • Ledelse og utvikling av Gunnerusbiblioteket som formidlingsarena for Spesialsamlingene
 • Bygge relasjoner til de andre seksjonene ved Universitetsbiblioteket, NTNU og samarbeidspartnere i inn- og utland.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på mastergradsnivå. 
 • Erfaring med ledelse av team og medarbeidere
 • Relevant erfaring og/eller faglig kompetanse og innsikt i ett eller flere av seksjonens arbeidsområder
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle og ansvarsområde. 
 • Erfaring med faglig ledelse relatert til utvikling, forvaltning og formidling av spesialsamlinger
 • Erfaring fra utvikling og forvaltning av digitale tjenester, herunder digitalisering av samlinger
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU

Personlige egenskaper 

 • Evne til å skape resultater gjennom å lede andre
 • Utviklings-, løsnings- og samhandlingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Fleksibel, inkluderende og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode1211). Lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra HK-dir, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Gunhild M. Standal, e-post: gunhild.standal@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. 

NTNU-nr. 64/24 

Søknadsfrist: 02.09.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS