Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgjevar / seniorrådgjevar (Studentrekruttering og arbeidsliv)

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet støttar einingane i den daglege drifta og har samstundes eit overordna koordineringsansvar for heile fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen er delt i fire seksjonar; Seksjon for studie, Seksjon for økonomi, Seksjon for HR og Seksjon for forsking og kommunikasjon. Fakultetet vert administrativt leia av fakultetsdirektøren, med dekanen som leiar av heile fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har til saman rundt 65 tilsette.

Om stillinga

Det samfunnsvitskaplege fakultet søker ein dyktig og framoverlent rådgjevar/seniorrådgjevar som skal jobbe med studentrekruttering og arbeidslivsrelevans i tråd med fakultetsstrategien for 2030

Vår nye rådgjevar/seniorrådgjevar skal aktivt bidra til strategisk utvikling ved fakultetet. Fakultetet bruker varierte verkemiddel for å rekruttere studentar, synleggjere arbeidslivsrelevans i studieprogramma og utvikle kompetansebevisstheita til studentane.

Vi søker deg som evnar å koordinere arbeidet med å synleggjere kva våre studentar kan bruke utdanninga si til. Du skal også gje råd til leiinga ved fakultetet og fagmiljø om rekruttering og arbeidslivsrelevans.

Stillinga er plassert i Studieseksjonen som samarbeider tett med studieadministrasjonen ved institutta og sentra ved fakultetet. 

Arbeidsoppgåver

 • Følge opp strategien ved fakultetet innan eigne fagområde og representere fakultetet i sentrale nettverk knytt til dine arbeidsoppgåver
 • Arbeide for at studieprogramma ved fakultetet får motiverte og gode søkjarar, koordinere betalt kampanje og skulebesøksordninga ved fakultetet for vidaregåande skular 
 • Synleggjere arbeidslivsrelevans og karrieremoglegheiter i studietilbodet ved fakultetet
 • Sikre gode karrieretenester for auka karrierelæring og styrke kompetansebevisstheit
 • Syte for kompetanseheving hjå administrativt og vitskapleg tilsette innanfor arbeidslivsrelevans, studentrekruttering og alumni-verksemd
 • Lage analysar og utarbeide statistikk og presentasjonar, mellom anna knytt til søkjartal og kandidat- og søkjarundersøkingar 
 • Leie rekrutterings- og studiewebnettverket saman med studiewebredaktør, og alumni-nettverket ved fakultetet
 • Koordinere masteroppgåvesamarbeid med Det humanistiske fakultet
 • Utviklingsoppgåver innanfor eige fagområde

Andre oppgåver kan leggast til stillinga ved behov.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelornivå. Dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Det er ein fordel med samfunnsvitskapleg utdanning eller utdanning innan humaniora. 
 • Relevant arbeidserfaring, og erfaring frå utdanningssektoren vil vere ein fordel. 
 • Gode evnar til å formulere seg, skriftleg og munnleg, på norsk og engelsk. 
 • Kunnskap om og evne til å arbeide med statistikk. 
 • Erfaring med utforming av nettsider og kommunikasjonsarbeid. 

For å bli tilsett som seniorrådgjevar krevst betydeleg erfaring med å analysere utfordringar, gjennomføre målretta tiltak og evaluere desse. Det krevst i tillegg evne til å tenke strategisk, bygge kompetanse og gi råd innan heile ansvarsområdet i stillinga.

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som: 

 • er utovervendt og initiativrik og som likar å sjå arbeidsresultat 
 • er ein dyktig formidlar 
 • likar både rutine- og utviklingsoppgåver 
 • likar å jobbe i team og å samarbeide i ein kompleks kunnskapsorganisasjon 
 • er fleksibel og positiv 
 • evnar å jobbe sjølvstendig, tek ansvar og er oppteken av å tilpasse tenester til brukarane sine behov 

Vi vil legge avgjerande vekt på at du er personleg eigna for stillinga. 

Vi tilbyr

 • Løn som: SKO 1434 Rådgjevar; ltr. 66 – 72 (646 000 – 720 100)/SKO 1364 Seniorrådgjevar; ltr. 70 – 78 (692 400 – 821 100) avhengig av kompetanse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar 
 • trening i arbeidstida 
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV, vitnemål (berre for høgare utdanning) og relevante attestar 
 • liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer) 

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla inn til intervju. Vi heldt førstegongsintervju tysdag 6. august 2024.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren ikkje har bede om å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Assisterende fakultetsdirektør Kari Marie Pound Davies, tlf.: +47 917 41 835, e-post: k.m.p.davies@sv.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS