Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har vi ledig stilling

Instituttleder ved Institutt for geografi og sosialantropologi

Søknadsfrist: 05.08.2024

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap utvikler kunnskap om samfunnsforhold, mennesker og hvordan vi lærer. Utdanningen og forskningen vår gir innsikt i sammenhenger mellom individ, samfunn, miljø og teknologi — og bidrar til å løse sentrale problemer i samfunnet, både lokalt og globalt. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Vi søker gode kunnskapsledere – er du en av dem? 

Institutt for geografi og sosialantropologi søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle det nyopprettede instituttet sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets daglige leder og vil ha kontorsjef og nestledere i din ledergruppe. Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe. 

Institutt for geografi og sosialantropologi opprettes fra 1.januar 2025 og består av de veletablerte instituttene Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi. Instituttet vil ha ca 70 ansatte. Det blir et institutt med høy faglig aktivitet og kvalitet innen forskning og utdanning. Instituttet befinner seg i kjernen av samfunnsutfordringer vi står ovenfor, og i tillegg til sterke disiplintradisjoner er tverrfagligheten og den internasjonale innretningen sentral. 

Arbeidssted er i Trondheim. 

Instituttenes nettsider: 

Institutt for geografi - NTNU

Institutt for sosialantropologi - NTNU

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid, stimulere til innovasjon og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp 
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte 
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse 
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling i kunnskapsorganisasjoner

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning 
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester 
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • Oppfølging av studenttillitsvalgte

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av instituttets fagområder, eller tilgrensende fagområde. 
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner 
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring med strategisk arbeid 
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar 
 • erfaring med endringsledelse, utvikling av organisasjon og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid 
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper 

 • du har interesse for, og evne til å lede og utvikle ansatte på en motiverende, inkluderende og samlende måte
 • du samarbeider effektivt både internt og eksternt
 • du kommuniserer godt, skaper tillit, bygger nettverk og relasjoner
 • du har gode strategiske evner
 • du er god til å prioritere og tar beslutninger

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. Det vil bli lagt stor vekt på høy motivasjon for ledelse i akademia og egenskaper knyttet til god og motiverende ledelse.

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Instituttleder ansettes på åremål for perioden 01.01.2025 til 31.07. 2029. 

Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen eller ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgivere Kirsten Sjolte, kirsten.sjolte@ntnu.no eller Tove Rønsberg Røe, tlf. 915 70 907, tove.ronsberg@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Søknadsfrist: 05.08.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS