LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Førsteamanuensis i orgel

Søknadsfrist: 02.06.2024

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 100 prosent fast stilling og er ledig fra 01.08.2025.

Stillingens fagområde er orgel med vekt på solospill.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i orgel hovedinstrument, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt undervisning i liturgisk spill og orgelimprovisasjon. Det kan videre være aktuelt med undervisning i orgelkunnskap og i andre kirkemusikalske disipliner, avhengig av kvalifikasjonene til den som ansettes.

Hovedvekten av undervisningen vil foregå innenfor NMHs bachelor- og masterstudier, men stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver, som undervisning på høgskolens talentutviklingsprogram. Stillingen kan også bli tillagt undervisning i andre emner, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som ansettes.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Det forventes jevnlig tilstedeværelse ved institusjonen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i orgel forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke og utvikle FoU-arbeidet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig. 

Kvalifikasjoner

  • Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:
  • Kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå med bred utøvende erfaring.
  • Relevant pedagogisk erfaring på høgt nivå.
  • Bred faglig portefølje. Kvalifikasjoner innen undervisningsområdene orgelkunnskap, liturgisk spill, orgelkunnskap og andre kirkemusikalske disipliner.

Norges musikkhøgskole vil legge vekt på:

  • Dokumentert erfaring fra undervisning på høyt nivå med gode resultater innen de aktuelle undervisningsfagene.
  • Kreativitet og evne til nyskaping innenfor egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet.
  • Evne og vilje til å arbeide aktivt for rekruttering av nye studenter.
  • Evne og vilje til å tilpasse undervisningen til de ulike behov morgendagens organister har i møte med et musikkliv i stadig forandring.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til Førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til engelsk. Om den som ansettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, må slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i et vedlegg redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets-/høgskolepedagogisk program (minimum 200 timer), eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og praktisk undervisningserfaring har opparbeidet ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vurderes av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten blir lagt på den innsendte dokumentasjonen av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis i stillingskode 1011 med startlønn mellom 679 700 og 745 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Fagseksjonsleder Otto Christian Odland, tlf. 92 24 52 63, e-post otto.c.odland@nmh.no eller s
  • Studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen tlf. 95 96 17 70, e-post camilla.s.thorkildsen@nmh.no

Søknadsfrist:  02.06.2024

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 02.06.2024 CET.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS