LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i analyse av arkeologisk tre og/eller kull

Søknadsfrist: 16.08.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. 

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. 

Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag om lag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i analyse av arkeologisk tre og/eller kull ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern. Stillingen er ledig fra 01.01.2025. 

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. 

Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd (NFR). 

Forskningstema

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Bosetning og sanking i fjæra ved Nord-Atlanterhavet i norrøn tid (MARGAIN)». Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnr. 343147) og ledes av Dr. Dawn Elise Mooney. Informasjon om MARGAIN- prosjektet, inkludert lenker til publikasjoner tilknyttet prosjektet, finnes på Norges Forskningsråds nettsider.

En av de viktigste marine ressurser som ble sanket i Nord-Atlanterhavet var drivved. Drivved ble brukt til brensel og tømmer langs kysten i Nord-Norge, men drivved er nå i reduksjon på grunn av klimaendringer og vassdragsregulering. Ettersom det er forskjell mellom arter som ankommer som drivved og arter som vokser lokalt, er det til en viss grad mulig å identifisere arkeologisk drivved ved bruk av taksonomisk analyse. Imidlertid finnes det noen arter som både er stedegne i Norge og finnes som drivved i Nord-Atlanterhavet. Dette gjør det vanskelig å forstå i hvilken grad drivved ble utnyttet i hele Nord-Atlanterhavsområdet, og hvordan bruk av drivved påvirket bosetning og levesett i regionen. Kjemiske og isotopiske studier har hatt lite fremgang med å identifisere en «drivvedssignatur», men det finnes lovende forskningsmuligheter innenfor studier av årringer og strukturer tilknyttet nedbryting i tre og trekull.

Med bakgrunn i det ovennevnte, skal stipendiaten skal arbeide med å utvikle en metode for å identifisere drivved i det arkeologiske materialet, som vil bidra til en bedre forståelse av bruk av drivved i fortida. Primærmaterialet til prosjektet vil bestå av arkeologisk trekull og/eller gjenstander i tre fra Vest- og Nord-Norge, Island, Færøyene og/eller Grønland. Stipendiatens hovedveileder blir Dr. Dawn Elise Mooney, ved Arkeologisk museum, UiS. Biveileder blir Dr. María Martín-Seijo som er tilknyttet det spanske forskningsrådets institutt for kulturarv og naturvitenskap (INCIPIT-CSIC). Stillingen inkluderer et 3-måneders langt forskningsopphold på INCIPIT på Santiago de Compostela, Spania.

MARGAIN legger vekt på arkeologiens evne til å nedkjempe «endringsblindhet» ved å oppfordre publikum til å tenke over langtidstrender i samspillet mellom mennesket og fjæra/havet. I forskningskommunikasjonen vektlegges det relasjoner mellom drivved og plastforurensing, som følger samme havstrømmer og skyller i land på samme strender. Stipendiaten kan bidra i denne formidlingen. I tillegg vil stipendiaten delta i arbeidet med å utvikle en turnerende utstilling som bruker kunst og arkeologi for å utforske samspillet mellom mennesker og havet. Dette arbeidet vil oppfylle kravet til populær-forskningsformidling som er en del av doktorgradsløpet (jf. UiS retningslinjer). Prosjektets sentrale forskere, inkludert stipendiaten, skal arbeide sammen på utstillingen gjennom to forskningsopphold med varighet på én måned hver, i Norge og på Island. Prosjektet tilbyr også muligheten til å delta i feltarbeid i Norge.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. Søknader uten prosjektskisse vil ikke bli vurdert. Mal for prosjektskisse finner du her.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor arkeologi, biologi, evt. andre relevante fagområder, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Dersom karakteren på din masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Mastergraden må være ferdigstilt innen utløp av søknadsfristen. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Arbeidsspråket i prosjektet er engelsk, og du må derfor ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre legges det vekt på at du:

 • har interesse for arkeologiens relevans for moderne miljøspørsmål
 • har kunnskap og erfaring i mikroskopisk analyse av vedanatomi
 • er personlig motivert for og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har fleksibilitet til å kunne foreta reiser innen Europa for forskningsopphold, prosjektsamlinger og feltarbeid
 • evne til å arbeide både selvstendig og i et fellesskap
 • har en nysgjerrig, innovativ og kreativ holdning til forskning
 • har leseforståelse av et skandinavisk språk, Islandsk og/eller gammelnorsk

Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i et nyskapende internasjonalt forskningsprosjekt
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder Dawn Elise Mooney, e-post dawn.e.mooney@uis.no eller til 
 • Avdelingsleder Krister Scheie Eilertsen, e-post krister.eilertsen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen tlf: 51831216, e-post: janne.v.endresen@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS