LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Senterleder ved Senter for fredsstudier

Søknadsfrist: 31.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig stilling som leder ved Senter for fredsstudier med arbeidssted Tromsø. Stillingen er ledig fra 1. mai 2023. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 7 institutter og 4 sentre. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.Senter for fredsstudier ble etablert i 2002 og har 4 faste stillinger i tillegg til senterleder. Senteret har for tiden 6 phd-stillinger og 1 postdoktorstilling.

Senteret driver et to-årig engelskspråklig mastergradsprogram i fred og konflikt-transformasjon, der det hver høst tas opp inntil 30 nye studenter fra ulike land og verdensdeler. Formålet med programmet er å bidra med kunnskap om fred og konstruktiv konflikthåndtering gjennom en tverrfaglig tilnærming.

Forskningsstrategien ved CPS er bredt anlagt og tverrfaglig orientert, med fokus på å utvikle kritiske, alternative perspektiver på fred og konflikt. Staben tar del i ulike forskergrupper, inkludert PEACE | UiT, The Grey Zone | UiT og War and Peace Dynamics | UiT.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse. Tilsatt leder har den daglige ledelsen av senterets faglige og administrative virksomhet.

Senterleder skal foreta nødvendige prioriteringer vedrørende forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) i samsvar med senterets mandat og strategier fastsatt av overordnet myndighet (universitetsstyret og fakultetsstyret). Det er utarbeidet egen instruks for stillingen.

Senterleder rapporterer til dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Den tilsatte senterlederen inngår i HSL-fakultetets lederteam sammen med dekan, prodekaner, institutt- og senterledere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Anne Britt Flemmen:

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen:

Kvalifikasjoner

Fakultetet søker leder som har:

 • førstestillingskompetanse og/eller doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for senteret
 • gode lederegenskaper
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet og evne til strategisk tenkning.

Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, samt erfaring fra forskning og forskningssamarbeid. Søkere med erfaring fra internasjonalt forsknings- og prosjektsamarbeid, og fra fredsbygging og analyser av samfunnsprosesser i etterkant av krig/vold, vil være interessante. Det er ønskelig med erfaring fra sammenlignbare tverrfaglige enheter i universitets- eller instituttsektoren. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk. UiT Norges arktiske universitet har som mål å øke omfanget av eksternt finansiert forskning, og det vil derfor være en fordel om senterleder har erfaring med søknadsprosesser og prosjektakkvisisjon.

Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som senterleder lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

I stillingen er det rom for å drive egen forskningsaktivitet i den utstrekning ivaretagelsen av stillingens hovedoppgaver tillater det.

Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS