LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i marin ressursforvaltning - fast stilling

Søknadsfrist: 19.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Norges fiskerihøgskole (NFH) er det en ledig, fast stilling som førsteamanuensis i marin ressursforvaltning med en samfunnsfaglig innretning. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Marin ressursforvaltning og næringsutvikling (MARA) ved Norges Fiskerihøgskole som har et samfunnsvitenskapelig tyngdepunkt. 

MARA leverer tverrfaglig forskning og utdanning som tar sikte på å gi en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning, som er avgjørende for utviklingen av integrerte og bærekraftige løsninger for å effektivt administrere bruken av vårt marine miljø.

Norges fiskerihøgskole er et av tre instituttt ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE). Instituttet er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning og har forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i et tverrfaglig miljø. NFH har forskningsmiljø innen blant annet bedrifts- og næringsutvikling, ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, fangstteknologi og helsemessige effekter av sjømatkonsum. . NFH har ansvaret for tre studieprogrammer på bachelor- og mastergradsnivå (fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi). I tillegg kommer et internasjonalt erfaringsbasert masterprogram (Ocean Leadership) og ph.d.-opplæring. Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. 

Stillingens arbeids- og forskningsområde 

Stillingen er tillagt undervisningsoppgaver i studieprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap på bachelor-, master- og doktorgradsnivå der undervisningsspråket er norsk, og på det erfaringsbaserte engelskspråklige masterprogrammet «Ocean Leadership».

Den som ansettes tilsettes forventes å kunne undervise ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv om marin ressursforvaltning og planlegging, bærekraftfordringer knyttet til marin næringsutvikling, og konflikt og samarbeid som følge av økt marin næringsaktivitet og klima- og miljøendringer. Det forventes et særlig fokus på norske og nordlige havområder.

Det vil framover være behov for å utvikle nye undervisningsemner i takt med endringer i studieprogrammene og samfunnets behov. De fleste av studieprogrammene på NFH er tverrfaglige, og vi vektlegger kollegialt samarbeid under planleggingen, gjennomføringen og videreutviklingen av våre studieprogrammer.

Den som tilsettes må i sitt forskningsarbeid være orientert mot å bidra med ny kunnskap innen marin ressursforvaltning, bærekraft i marine næringer og «den blå økonomien»

Forskningsgruppa MARA inngår i et bredt forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid på tvers av fagmiljøer, fakulteter og institusjoner. NFH legger også vekt på et tett samarbeid med sjømatnæringen og andre marine næringer.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Jon Terje Hellren Hansen, Marius Fiskum

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker etter ambisiøse kandidater til stillingen som førsteamanuensis i marin ressursforvaltning med dokumenterte kvalifikasjoner.

Stillingen som førsteamanuensis krever følgende: 

 • norsk doktorgrad innen samfunnsvitenskap med fokus på ressursforvaltning eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert forskning- og utviklingsarbeid med fokus på marin ressursforvaltning og planlegging for bærekraftig utvikling
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse ved tilsettingstidspunkt (les mer under)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk
 • personlige egenskaper:
  • gode formidlings- og samarbeidsevner
  • være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fagområde og for universitetet som helhet

Det vil bli betraktet som en fordel om du har:

 • erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med prosjektakkvisisjon
 • erfaring med undervisning og veiledning innenfor det relevante fagområdet
 • deltatt i relevante internasjonale fagnettverk

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

 Søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin 
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og over publikasjoner som angir hvilke arbeider som er fagfellevurdert
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen.
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS