LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor matematikkdidaktikk. Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttleder ved Institutt for matematikk og naturfag. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Hovedarbeidssted er campus Drammen.

Institutt for matematikk og naturfag har et godt fagmiljø som er under utvikling, spesielt med tanke på å styrke forskningskompetansen i matematikk- og naturfagdidaktikk. Stipendiatstillingen har som hovedmål å lede fram til en ph.d.-grad. Det forventes at stipendiatene bidrar til kunnskapsutvikling innen fagfeltet matematikkdidaktikk ved universitetet, og i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Om doktorgradsprosjektet: «Mathematical toolkit design North-South»

Prosjektet «Mathematical toolkit design North-South» som PhD stipendiaten skal knyttes til er et utdannings- og forskningsprosjekt finansiert av HkDIR, et samarbeid mellom USN, Høgskulen på Vestlandet og University of the Westen Cape, Sør-Afrika. I prosjektet er søkelyset på utvikling (design) av undervisningsopplegg (toolkits), på utprøving i lærerutdanning, og på forskning basert på utprøvinger i både Norge og Sør-Afrika, og prosjektet bidrar dermed med forskningsbasert undervisning og inkludering av lærerstudenter i forskning. I utvikling (design) av toolkits integrerer vi matematikk/matematisk modellering og sosiokritiske temaer (tverrfaglige) som er aktuelle i fagfornyelsen for eksempel demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling osv. Alle disse temaer står sentralt i sosiopolitiske (f.eks. Valero, 2004) og kritiske perspektiver i matematikkdidaktikk (Skovsmose, 2023), og i matematisk modellering av samfunnsaktuelle temaer (f.eks. Barbosa, 2006), som kjernegruppen i prosjektet er spesialisert i. Til doktorgradsprosjektet kan man benytte seg av data som er tenkt å samles inn i lærerutdanningen fra utprøving av toolkits i undervisningen, men det er også åpent for at stipendiaten kan følge lærerstudenter videre i deres arbeid med toolkits og implementering i skoler, eller selv tilpasse og implementere toolkits i skoler og ha fokus på elever/lærere. Et internasjonalt perspektiv er også relevant, der man kan se på hvordan studenter/elever fra ulike land jobber med samme toolkit. PhD stipendiaten blir knyttet til «Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk» som består av aktive forskere med mange pågående forskningsprosjekter.

Doktorgradsprosjektet faller under PhD programmet Ph.d. i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap og da særskilt under spesialiseringsområde C Utdanningsforskning, læringspraksiser og pedagogikk (ULP).

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen matematikkdidaktikk eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Søkere må ha undervisningskompetanse i matematikk og/eller matematikkdidaktikk. Bestått lærerutdanning, undervisnings- og formidlingserfaring teller positivt.

Den som ansettes må kunne undervise i et av språkene norsk, svensk eller dansk.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Suela Kacerja , tlf/e-post: 33 00 91 30/Suela.Kacerja@usn.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS