LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i sosial inkludering og politikkutvikling

Søknadsfrist: 26.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskapnstitutt] har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i sosial inkludering og politikkutvikling

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) ved USN er det fra 01.06.21 ledig stilling som stipendiat tilknyttet Erasmus+ KAIII prosjektet Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed) der USN er koordinerende partner.

Prosjektet bygger på og vil oppskalere tidligere utviklede modeller som har til hensikt å forebygge marginalisering og sosial eksklusjon av barn og unge i sårbare posisjoner (se www.usn.no/mace). Prosjektet fokuserer på overganger gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Gjennom samskaping mellom elever, lærere, miljøterapeuter, beslutningstakere og forskere siktes det mot å prøve ut modellene i fem land i seks forskjellige kontekster med fokus på overganger innen utdanningsløp. Det er videre et mål å bidra til politikkutforming og politiske strategier som inkluderer barn og unge lokalt, regionalt, nasjonalt i de aktuelle landene for å utvikle bærekraftig politikk for hele EU

COSI.ed-prosjektet er tverrfaglig og drives i samarbeid med fakultetet for Helse- og Sosialvitenskap (HS). Prosjektet er tilknyttet den tverrfaglige forskergruppen «Oppvekst og utdanning». Prosjektet har 11 partnere, herunder fem universitet og seks regionale partnere. De regionale partnerne vil jobbe tett med universitetene mest nasjonalt, men også internasjonalt. For stipendiaten kan det være interessant å vite at de andre fire universitetene er: VIA University College (Danmark), University of Warsaw (Polen), Universidad do Porto (Portugal) og University of Baleric Island (Spania). Ved USN er Vestfold og Telemark fylkeskommune vår regionale partner.

Den nærmeste overordnede for stipendiatstillingen er instituttnestleder Cathrine Frogh ved Institutt for pedagogikk (IPED). Hovedarbeidssted avtales ved ansettelse, men kan være ved studiestedene enten på Bakkenteigen, i Porsgrunn, på Notodden eller i Drammen. Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25 % av stillingen i rolle som vitenskapelig assistent inn i prosjektet. Kandidaten må regne med at deler av dette innbærer formilding av resultater sammen med forskerne. Perioden starter fra det tidspunkt stipendiaten blir ansatt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning (120 stp.) innen pedagogikk, psykisk helsearbeid, helsefremmende arbeid, sosialt arbeid, psykologi, sosiologi eller tilsvarende. Graden må være oppnådd innen angitt søknadsfrist.Det forutsettes at den som får stillingen blir tatt opp ved doktorgradsprogram for kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Stipendiaten vil være del av et internasjonalt prosjekt og må derfor beherske både muntlig og skriftlig engelsk meget godt.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid både i og tilknyttet prosjektet. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om det aktuelle prosjektet og det faglige fokuset

Phd- prosjektet skal særlig bidra til å videreutvikle hovedprosjektets teoretiske grunnlag; Equality Literacy (EQL) (Stuart et al., 2019), og utvikle kunnskap om hvordan teorien utvikles og forstås i lys av samskaping mellom ulike aktører som er involvert og som igjen fører til sosial inkludering. EQL er et rammeverk som er mye brukt i forsknings- og utredningsarbeider knyttet til hvordan man kan forstå hvilke faktorer som har betydning for barn og unges (elevers) læring, og hva som kan gjøres for å forbedre læringsmiljøet for vanskeligstilte elever. Rammeverket er visualisert ved hjelp av en modell hvor individuelle, sosiale, kulturelle og livsløpsperspektiv inngår og settes i sammenheng med hverandre. Modellen fanger dermed opp relasjoner mellom individet og de ulike kontekster han/hun inngår i, det være seg mer nærliggende kontekster som forhold til medelever, lærer, familie osv, og mer abstrakte og overordnede sosiokulturelle kontekster på makronivå. Samtidig får livsløpsperspektivet frem at relasjonene mellom individet og de ulike kontekstene også endrer seg over tid. Modellen har sin forankring i et bioøkologisk, systemisk syn på forholdet mellom individets opplevelser og erfaringer, og det miljøet han/hun interagerer med.

Phd-prosjektet skal bidra til en konsolidering og videreutvikling av EQL ved at denne i større grad blir fundamentert i aktuell og oppdatert teori og forstått i lys av de ulike kontekstene og samskapingsprosessene i COSI.ed prosjektet. Empiri skal samles inn i de fem deltakerlandene og vil gi et rikt datamateriale som stipendiaten vil få tilgang til. Kandidaten kan utfra dette bygge sitt eget prosjekt til også å kunne omhandle politikkutvikling og/eller samskaping.

For inspirasjon, se gjerne her.

Vi tilbyr

 • at du får være del av det faglige nasjonale og internasjonale miljøet i prosjektet, der veilederne også er prosjektdeltakere
 • faglig utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • et spennende faglig miljø knyttet til Kulturstudier, samt forskergruppen Oppvekst og utdanning
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Vibeke Krane tlf. 97500994
 • Inger Kjersti Lindvig tlf. 35 57 54 47 / 46934442
 • Finn R. Hjardemaal tlf. 35026461 / 92827288

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • fem siders prosjektbeskrivelse
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS