LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 19.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Kompetanse i sosialt arbeid (KOMSA).Den som får stillingen må ha kontorsted på et av instituttets tre campus; Alta, Harstad eller Tromsø. Det må oppgis i søknaden hvilket arbeidssted som ønskes. Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Stipendiatet er en del av satsningen til forskningsgruppen KOMSA innen fagutvikling i sosialt arbeid. Prosjektet vil bidra med kunnskap om profesjoners forståelser av rus, psykisk helse og brukermedvirkning med et særlig fokus på sosialarbeiderens rolle. Prosjektet vil utforske hvordan ulike forståelser av rus som risiko kommer til uttrykk hos profesjoner som jobber med rusrelatert problematikk.

Viktige spørsmål i denne sammenheng blir hvordan verdi- og risikodebatter i samfunnet danner ulike oppfatninger både i samfunnet generelt, men også hos ulike profesjoner og på praksissteder av hva rusbruk er, hvordan en kommer ut av rusbruk eller hvordan en kan leve med rus. Prosjektet er et kvalitativt studie, og det er et fortrinn om stipendiatens prosjekt vektlegger psykisk helse og rusarbeid, bolig sosialt arbeid, ruralitet/urbanitet, klasse eller kjønn. Innenfor prosjektets hovedramme kan stipendiaten utforme en prosjektbeskrivelse som er i tråd med egen kompetanse og interesseområde.

Stillingens tilhørighet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid (Ihar vel 45 vitenskapelige stillinger, totalt 55 ansatte og er fordelt på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø. Vi tilbyr utdanninger på bachelor og mastergradsnivå i barnevern og sosialt arbeid. Instituttet har også tilbud om enkeltstående ph.d.-kurs. Det er ca. 400 studenter tilknyttet instituttet. Vi har fem ulike forskningsgrupper som organiserer forskningsaktivitet ved instituttet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Førsteamanuensis Wenche M. Kjæmpenes, Telefon: +47 47 28 01 95 eller +47 78 55 04 76, E-post: [email protected] eller
 • Instituttleder Veronica Haug, Telefon: +47 92 05 64 26, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsearbeid, folkehelsevitenskap, praktisk kunnskap, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Det kreves karakter B eller bedre på masteroppgaven for å bli vurdert for tilsetting. Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke ved å legge ved et utkast av oppgaven.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig.

Det skal legges fram faglig begrunnet prosjektskisse av doktorgradsprosjektet på 3-5 sider. Skissen skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.

Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven
 • Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering
 • Prosjektskisse på 3-5 sider som skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Etter ansettelse skal skissen videreutvikles sammen med prosjektleder til en fullverdig prosjektbeskrivelse.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS