LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i historie: "Endrende etnisitet" og helseutfall - Nord-Norge 1865-2023

Søknadsfrist: 01.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologiFakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskerskolen Changing Arctic.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning (10%) og andre oppgaver som utplassering og samhandling med industri eller offentlig sektor (15%). Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Forskerskolen starter 1. september 2024. 

Om forskerskolen Changing Arctic

UiT Norges arktiske universitet kickstartet «Changing Arctic», en ny tverrfaglig forskerskole, i august 2022. Forskerskolen har fokus på fornybar energi, matsikkerhet, helse og velferd - og vil ha stipendiater og veiledere fra alle sju fakultetene ved UiT. «Changing Arctic» skal samarbeide med aktører både i privat og offentlig sektor. Forskningsresultatene vil bidra til motstandsdyktighet og endring i Arktis og vil dermed operasjonalisere FNs bærekraftsmål.

Opplæringen skal gi stipendiatene kunnskap, profesjonelle- og overførbare ferdigheter, og generell kompetanse som gjør dem i stand til å bidra til innovative og bærekraftige løsninger for Arktis. Forskerskolen vil arrangere kurs, seminarer, workshops og ekskursjoner, og vil organisere utplasseringer i private virksomheter, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner. Dette er for å sikre prosjektresultatenes relevans, og for å øke stipendiatenes karrieremuligheter. Les mer om forskerskolen her: Changing Arctic | UiT

Om prosjektet

Selv om kandidaten er medlem av forskerskolen, er ansettelsen ved Registreringssentral for historiske data (RHD) ved UiT Norges arktiske universitet. RHD er en del av Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

De siste tiårene har det vært en økende interesse i å utforske hvilke forhold, tidlig i livet og generasjoner tilbake, som har påvirket helse senere i livet. Tidligere studier viser at det eksisterer helseforskjeller mellom urfolk og majoritetsbefolkningen som blant annet kan være forårsaket av kolonisering, tap av landområder og tap av språk og kultur.

Stipendiaten skal gjennomføre forskning som undersøker helseutfall til individer for hvem registrert etnisitet ble endret i løpet av livsløpet, eller som avvek fra deres forfedres, noe som refereres til som «endrende etnisitet». For å svare på dette brukes individdata hentet fra norsk historisk befolkningsregister (1801-1964), med kobling til SAMINOR. Studien vil undersøke om etterkommerne av individer med «endrende etnisitet» har opplevd negative helseutfall eller ikke. Stipendiaten vil bidra til den pågående debatten angående effektene av fornorskingsprosessen, der den norske regjeringen hadde som mål å assimilere samer og kvener inn i norsk språk og kultur.

Kontakt

Flere opplysninger om dette prosjektet kan du få av:

Professor Hilde L. Sommerseth,

og førsteamanuensis Doris Tove Kristoffersen

Flere opplysninger om forskerskolen Changing Arctic kan du få av professor Michaela Aschan,

og serniorrådgiver Hanne Risan Johnsen

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner: 

 • Søkeren må ha en mastergrad innen ett av følgende fagområder: historie, helsevitenskap, eller annet fag i samfunnsvitenskap eller humaniora. Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 
 • Søkeren må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Arbeidserfaring innenfor temaet for prosjektet
 • Erfaring med å jobbe i et team
 • Erfaring med historiske emner og kildekritikk
 • Erfaring med statistiske metoder
 • Et nasjonalt og/eller internasjonalt forskningsnettverk som du kan referere til
 • Publikasjoner og/eller rapporter
 • Kunnskap i norsk eller annet skandinavisk språk vil vektlegges

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Denne guiden gir innsikt i prosessen og nyttige ressurser for doktorgradsstudenter ved UiT. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt ved en tverrfaglig forskningsskole
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Et fantastisk arktisk landskap og et mangfold av aktiviteter
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektskisse (maks 4 sider) 

Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 4 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS