Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i fredsstudier

Søknadsfrist: 16.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, biovitenskap og lærerutdanning / Senter for fredsstudier (CPS)

Om stillingen

Ved Senter for fredsstudier, Fakultet for humoniora, biovitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen kritiske freds-og konfliktsstudier. Stillingen er tilknyttet prosjektet THREAT-DEFUSER samt forskningsgruppene PEACE og War and Peace Dynamics.

Kritiske studier av fred og konflikt har fokus på en forståelse av fred og konfliktdynamikk som er både tverrfaglig og kritisk, teoretisk og empirisk. De fremmer kritikk av konvensjonelle debatter om konflikters art og om fredsdannelser. Begreper som post-liberal fred, kritisk lokalisme, hybrid fred, lokal fredsinfrastruktur og alternativ fredsbygging, og ‘bottom-up’ og grasrot-perspektiver anvendes for å undersøke og å forstå hvordan lokale strukturer og aktører kan bidra til rettferdighet og rettferdig fred. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i den pågående utviklingen av kritiske studier på fred og konflikt.

Denne stillingen vil:

 • Skrive en PhD-avhandling / artikler for vitenskapelige tidsskrifter.
 • Anvende diskursanalyseverktøy for å undersøke sosiopolitiske kontekster som språket er del av og som gir mening også til trusler – formidlet i ulike typer media.
 • Forstå måtene som trusler blir spredt og manipulert i massemedia og sosiale medier.
 • Anvende diskursanalyser på sentrale, utvalgte tekster for å analysere åpenbare hybridtrusler og identifisere trussel-orientert språk.
 • Undersøke sivilbefolkningens rolle i spredningen av trusler og trussel-oppfatninger.
 • Identifisere kunnskapshull knyttet til sosiopolitiske implikasjoner både når det gjelder spredningen av nevnte trusler og til de siviles håndtering av dette.
 • Bistå med videreutvikling og drift av en webside og en podcast-serie for å formidle resultater.
 • Bistå med organiseringen av konferanser og andre utadrettede aktiviteter.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Kandidaten som tilsettes i stillingen må derfor være bosatt eller ønske å bosette seg i Tromsø og ha sin daglige arbeidsplass på UiT Centre for Peace Studies (CPS). Du må kunne starte i stillingen som doktorstipendiat innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på tre år.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Stillingen er tilknyttet THREAT-DEFUSER- prosjektet, som omhandler hvordan "myke" informasjonsstrategier og massemedia kan brukes i hybrid krigføring. Det undersøkes blant annet norske oppfatninger av Russland, så vel som russike oppdateringer av Norge, i sammenheng med Norsk sikkerhet. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer topp moderne verktøy fra statsvitenskap, språkvitenskap og mediestudier for å smi nye metoder. Mens mange akademiske fagfelt har en tendens til å være uforholdsmessig fokusert på den engelskspråklige verdenen, vil THREAT-DEFUSER-prosjektet fokusere på russisk og to offisielle språk i Norge: norsk og nordsamisk. Dermed åpnes det også for tre kulturelle perspektiver:

1) et stort internasjonalt språk, siden russisk er det nest mest brukte språket på Internett;

2) et flertall nasjonalt språk (norsk);

3) et minoritets urfolksspråk (nordsamisk). Verktøyene som utvikles gjennom THREAT-DEFUSER vil være overførbare til andre språk, kulturer og domener, og vil bli delt (open source) i det internasjonale forskningsmiljøet.

THREAT-DEFUSER-prosjektet vil aktivt formidle forskningsresultater til politiske myndigheter (via «evidens briefs» og lukkede workshops), til akademikere (via vitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet) og til publikum for øvrig gjennom et dedikert, regelmessig oppdatert nettsted, podcaster, skolebesøk og en app som forenkler kommunikasjonen ut til nyheter og sosiale medier.THREAT-DEFUSER-prosjektet vil undersøke Russlands stadig viktigere rolle i spørsmål om utenriks- og sikkerhetspolitikk, spesielt med tanke på hybrid krigføring, og analysere russiske holdninger til Europa som har direkte betydning for norsk-russiske forhold.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeids og fagmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Fullført mastergrad i freds- og konfliktstudier eller andre relevante fagfelt som statsvitenskap, sosiologi eller andre samfunnsfag er en betingelse for å tiltre i stillingen. Kjennskap til diskursanalysemetoder og kvalitative samfunnsvitenskapelige metoder vil være en fordel.

I dette prosjektet kreves det at kandidaten behersker engelsk på et avansert nivå. I dette spesifikke prosjektet er det i tillegg påkrevd at søkerne har ferdigheter i minst ett ekstra språk - enten norsk, russisk og /eller nordsamisk.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram. https://uit.no/phd#v-pills-668335.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her (sett inn link) for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse
  • Alle søkere må legge ved en prosjektskisse på 2-3 sider med oversikt over hva du ønsker å oppnå. Skissen skal ledsages av et motivasjonsbrev (maks 1,5 sider) som beskriver ulike typer relevante arbeidserfaring som kan bli en styrke for prosjektet. Hvordan vil en doktorgrad bidra til å ditt mål? Kandidaten som tilsettes vil utvikle et grundig prosjektforslag med støtte fra veileder og forskningsgruppe på et senere tidspunkt.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen