Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 06.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innrettet mot kuratorpraksis knyttet til Nord-Norge, Sápmi og/eller Svalbard

Om stillingen

Ved Kunstakademiet, som er en del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, er det én stilling ledig som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiaten skal i løpet av stipendiatperioden utvikle og gjennomføre et selvstendig prosjekt i kuratorpraksis knyttet til Nord-Norge, Sápmi og/eller Svalbard. Stipendiaten vil inngå i UiTs forskningsgruppe Worlding Northern Art (WONA). Forskninggruppen WONAs arbeid tar utgangspunkt i at kunst er en viktig sosial og politisk faktor, og er opptatt av å undersøke hvordan forestillinger om nord skapes gjennom kunst og kunstfaglig forskning. Forskningsgruppen søker å bygge bro mellom akademia og kunstfeltet, og samarbeider både med enkeltaktører og institusjoner. WONA er organisert under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har medlemmer både fra dette fakultetet og fra Kunstakademiet.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. Det er ønskelig med oppstart høst 2021.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiaten vil følge Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil legges til rette for at stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen (UiB).Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Opptak til dette doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i den nasjonale forskerskolen for kunstnerisk utviklingsarbeid, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens forskningsområde

Fokus på klimakrise, issmelting, nye transportruter, effekter av kolonialisering, ressurskamp, urfolk og urfolkskunnskap har ført til at nord har fått en fornyet geopolitisk aktualitet. Næringslivsaktører, politikere, forskere, og aktivister er blant dem som har vist økt interesse Interessen er i høyeste grad også tilsted blant kunstnere, kuratorer, kunstinstitusjoner og andre aktører i kunstfeltet. På samme tid som nye aktører er med på å sette agendaen markerer aktører som allerede har vært etablert i kunstfeltet fra før sin tilstedeværelse, gjerne ved hjelp av kuratoriske grep. Flere betydelig prosjekter, ofte i samarbeid med aktører innenfor så vel som utenfor kunstfeltet, og med en tydelig lokal og internasjonal forankring, har det siste tiåret funnet sted i Nord-Norge, Sápmi og på Svalbard. Selv om mange av de kuraterte prosjektene har vært institusjonelt forankret og presentert innenfor tradisjonelle visningsrom for kunst, så anvendes ofte kuratorer fra det frie feltet og offentlige eller semi-offentlige uterom eller andre typer rom tas i bruk som visningskontekst. Fellers for prosjektene er at de uttrykker ulike former for stedssensitive- og tverrfaglige- og genreoverskridende tilnærminger til kuratorpraksis.

Denne utlysningen åpner opp for kuratoriske forskningsprosjekter som for eksempel undersøker og utvikler:

 • Stedssensitive metoder og/eller strategier
 • Urfolkskunnskap som utgangspunkt for kuratorpraksis
 • Tverrfaglige/multidisiplinære og/eller transdisiplinære metoder og/eller strategier
 • Uterom og «natur» som visningskontekst
 • Bærekraftige metoder og strategier
 • Samarbeid som metode og/eller strategi
 • Semi-offentlige rom, offentlige rom og/eller tradisjonelle visningsrom som visningskontekst
 • Spesifikke fysiske steder og/eller spesifikke diskurser og/eller begreper
 • Det institusjonelle og det utenom-institusjonelle
 • Begreper som det lokale, det globale og/eller det glokale
 • Relasjoner mellom kunst og vitenskap

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Kjell Magne Mælen:

eller førsteamanuensis Hanne Hammer Stien:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.For opptak til ph.d.-utdanning ved UiB må søkeren normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være i utøvende eller skapende kunst. For søknaden gjelder ellers kravene til kvalifikasjon, dokumentasjon og prosjektbeskrivelse som er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her (sett inn link) for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS