Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i engelsk litteratur: Lesing og ansvar: Lesningens etikk og skildringer av politisk vold

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for språk og kultur

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig stilling som stipendiat tilknyttet den fenomenologiske forskningsgruppen Interdisciplinary Phenomenology og prosjektet "Lesing og ansvar: Lesingens etikk og skildringer av politisk vold". Søkere må være forberedt på å bruke fenomenologiske og hermeneutiske metoder.

Litteratur som representerer politisk vold i nyere tid er en viktig, men oversett ressurs for å fremme kritisk refleksjon rundt et globalt ansvar for å beskytte menneskerettighetene. Dette doktorgradsprosjektet vil utvikle ny kunnskap som knytter nyere filosofi om ansvar og intersubjektivitet til samtidslitteratur og vil produsere ny teori om etisk lesing som er verdifull for litteraturkritikere, filosofer og lærere.Arbeidssted er campus Tromsø.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) har 75 fast ansatte, 12 professor II og omlag 25 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø blant annet representert med AcqVA Aurora Center, samt forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), og teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish) og sosiolingvistikk. Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene «Health, Art and Society» (HAS), Russian Space (RSCPR), Libraries, archives, museums, in the community (LAMCOM), Arctic Voices in Art and Literature (ARCTIC VOICES), Just Literature (JUL), Interdisciplinary Phenomenology (IP) Worlding Northern Art (WONA) og Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Om prosjektet

Litteratur som representerer politisk vold i nyere tid er en viktig, men oversett ressurs for å fremme kritisk refleksjon rundt et globalt ansvar for å beskytte menneskerettighetene. Dette doktorgradsprosjektet vil utvikle ny kunnskap som knytter nyere filosofi om ansvar og intersubjektivitet til samtidslitteratur og vil produsere ny teori om etisk lesing som er verdifull for litteraturkritikere, filosofer og lærere.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Identifisere litteraturverk som skildrer vold etter andre verdenskrig, og velge flere verk for dybdestudier
 • Tilegne seg oversikt over nyere teorier om ansvar og intersubjektivitet
 • Analysere valgt litteratur i lys av nye teorier om globalt ansvar og intersubjektivitet
 • Formulere en etisk metode for lesning av fiksjon og/eller memoarer om historisk vold basert på denne analysen
 • Formulere sin forskning i form av en monografisk avhandling

Sammen med andre medlemmer i forskningsgruppen Interdisciplinary Phenomenology, skal kandidaten:

 • Lede leseseminarer
 • Hjelpe til med planlegging av konferanser

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Mastergrad i engelsk litteratur eller et annet relevant felt, for eksempel allmennlitteratur, med karakteren "B" eller bedre. Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig/fordelaktig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Regelverk PhD.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på faglig nivå og potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres. Sjekk denne linken for å se om du er fritatt fra dette.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse (skal skrives på engelsk), mal for prosjektbeskrivelsen finnes her: HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden -> velg 'English'

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader som levers via epost eller andre steder, vil ikke bli vurdert.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen