LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Restaureringsteknikere / tradisjonsmurere - Arkeologisk museum

Søknadsfrist: 24.05.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig inntil to toårige prosjektstillinger for restaureringsteknikere med bakgrunn i stein- og murhåndverk ved Arkeologisk museum, Avdeling for konservering. Stillingene er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Avdelingen har pr i dag 21 ansatte som fordeler seg på tre fagområder:

 • Konservering av arkeologisk materiale og naturvitenskapelige tjenester
 • Steinkonservering og bygningsrestaurering
 • Malerikonservering og bygningsundersøkelser

Det er primært innen Steinkonservering og bygningsrestaurering vi trenger å styrke bemanningen for en toårsperiode.

Restaureringsteknikerne vil være tilknyttet museets oppdrag "Domkirken2025-steinkonservering" som steinkonserverings- og bygningsrestaureringsteamet utfører for Stavanger kommune. Oppdraget omhandler primært ornamenter, profiler og skulpturer i kleberstein, med tilhørende muring med kalk som bindemiddel. Konsulentvirksomhet vedrørende bygningen som helhet, inkludert utprøving av overflatebehandling, smiing og metallarbeid kan også forekomme. Stillingene er eksternt finansiert.

Vi søker etter deg med svennebrev som murer, og i tillegg erfaring med og interesse for tørrmuring og bruk av tradisjonelle materialer som kalkmørtel, jord- og leiremørtel. Andre bygningshåndverkere el.a., med gode verktøyferdigheter og potensiale for raskt å tilegne seg kompetanse innen tradisjonsmuring, kan også bli vurdert som aktuelle kandidater.

Hovedoppgaver

 • tradisjonsmuring med kalkmørtel
 • utmeisling av sementfuger og refuging med kalkmørtel, eventuelt også slemming og kalking av vegger
 • bidra i vurdering av tidligere materialbruk i mørtler og overflatebehandlinger og deres effekt på bygningens tilstand og struktur
 • tilstandsvurdering og dokumentasjon av tidligere muring og fuging av bygningsdeler i kleberstein

Du vil også kunne delta i kalbrenningsprosjekt.

George Edward Murphy

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • murerfaglig bakgrunn med svennebrev eller annen relevant håndverksbakgrunn innen byggfag. Det teller positivt om du har tilleggskompetanse som smed, gipsmaker eller snekker.
 • relevant erfaring; fortrinnsvis fra restaureringsprosjekter og med bruk av tradisjonelle materialer som jord/leiremørtel og kalkmørtel
 • forståelse for og kompetanse til å dokumentere steinbygningens tilstand før, under og etter steinkonserveringsteamets inngrep og tiltak
 • gode samarbeidsevner og erfaring med teamarbeid

Videre legges det vekt på at du har:

 • kunnskap og forståelse for norsk kulturminnelovgiving og de antikvariske retningslinjene som gjelder ved restaurering av automatisk fredete kulturminner
 • høy arbeidskapasitet, interesse for og evne til å jobbe på stillas høyt over bakkenivå, er pliktoppfyllende og ansvarlig i forhold til arbeidsmål, med respekt for HMS-krav på byggeplass og ved universitetet
 • gode kommunikasjonsevner og et høyt refleksjonsnivå, at du kan argumentere for ditt syn og diskutere løsninger innad i teamet på en god måte.
 • gode referanser fra tidligere arbeidsforhold, med vektlegging på faglig kompetanse og samarbeidsevne
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, et annet nordisk språk, eller på engelsk

Vi tilbyr

 • ansettelse i en dedikert og bredt faglig sammensatt konserveringsavdeling
 • interessant og faglig utfordrende restaureringsarbeid i et kompetent steinkonserveringsteam
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som tekniker etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.302, kode 1091, kr 450.000-470.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Dersom du vurderer stillingene som interessante oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår formann på byggeplassen, overingeniør George Edward Murphy, e-post [email protected] for nærmere informasjon om stillingene.

Avdelingsleder Inger Marie Egenberg kan nås via e-post [email protected] eller tlf 51 83 26 89. Du kan også sende en SMS til 911 55 423, så blir du kontaktet så snart som mulig.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11, e-post [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS