Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i utdanningsvitenskap - Læringsmiljøsenteret

Søknadsfrist: 04.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 95 ansatte tilknyttet senteret.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig en stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig fra 1.12.2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år, og arbeidssted er Stavanger.

Stillingen er knyttet til forskingsprosjektet Resilient, som er delfinansiert av Norsk forskningsråd. Forskingsdesignet i Resilient er et randomisert kontrollert forsøk (RCT) med evaluering av implementeringsprosessene.

Stipendiatet er rettet mot evaluering av effekter og implementeringsprosesser av intervensjonen Robust. Robust er et undervisningsopplegg som skal stimulere sosial og emosjonell kompetanse hos elever på 9. klassetrinn. Robust skal også fremme elevers skolemotivasjon, velvære og mentale helse. Intervensjonen inneholder også en utdanning som skal gi lærere den nødvendige kompetanse for å undervise i Robust. Det er også en målsetting at prinsipper fra undervisningsopplegget preger annen undervisning for klasser som deltar i Robust.

Stipendiatens forskningsprosjekt er rettet både mot effekter av intervensjonen og implementeringsprosesser i Robust, med en hovedvekt på implementeringsprosesser. Både effektevaluering og deler av implementerings-prosessevalueringen vil inkludere kvantitative data fra spørreskjema og apper. Av den grunn vektlegges erfaring med kvantitative forskningsmetoder.

Implementeringsprosessevalueringen omfatter i tillegg intervju med et utvalg av deltagere i Robust. Det kan også være aktuelt å inkludere intervju i tilknytning til effektevalueringer for å utdype opplevd nytteverdi av ulike aspekter av undervisningsopplegget Robust. Erfaring med kvalitative forskningsintervju vil derfor også bli tillagt vekt. Gode norskkunnskaper er nødvendig for å kunne gjennomføre intervjuene.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse på fem sider for et doktorgradsprosjekt innenfor et eller begge aktuelle tema, der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Det er et krav at prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i en eksisterende prosjektbeskrivelse, som kan fås tilsendt ved henvendelse til professor Sigrun K. Ertesvåg e-post: [email protected], som vil være hovedveileder for stipendiaten.

Avhandlingen er artikkelbasert, med artikler som publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og stipendiaten må beherske engelsk på et nivå som gjør dette mulig.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Senterleder Dag Jostein Nordaker, tlf: 51 83 40 23, e-post: dagjostein.nordaker@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Jobbnorge-ID: 191360

Søknadsfrist: 15.09.2020

Søk stillingen