LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i miljøansvar og bærekraftig utvikling

Søknadsfrist: 08.06.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for medie- og samfunnsfag tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i miljøansvar og bærekraftig utvikling ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Forskningstema

Politikk rettet mot bærekraft, klimaendringer og andre miljøutfordringer er omstridt. Miljøpolitikken er utfordret og møtt med motstand fra ulike grupperinger i samfunnet. Motsetningene kommer til uttrykk gjennom politiske diskurser, knyttes til ulike identiteter, relasjoner og argumenter som oppmuntret til både motstand og oppslutning om omstilling i retning av bærekraftig utvikling, enten det dreier seg om vindkraft på land, bompenger, utenlandskabler, oljepolitikk eller annen politikk rettet mot bærekraftig utvikling.

Forskningsprosjektet retter seg mot spørsmålet om hvordan lokal motstand i en Skandinavisk kontekst i ulike sammenhenger utfordrer forestillinger om bærekraftige omstilling, og hvordan tolkninger av globale utfordringer gir implikasjoner for det lokale samfunn.

Forholdet mellom det globale, regionale og lokale har stått sentralt i populistiske og nasjonalistiske mobiliseringer for eller mot bærekraftig omstilling. Ulike oppfatninger av hva bærekraftig omstilling innebærer er en del av forklaringen på dette. Men det er også populistiske strømninger i samfunnet som avviser at klima og miljø utgjør reelle utfordringer. Samtidig har en sett fremveksten av såkalt grønn populisme med potensial til å mobilisere bred folkelig støtte for bærekraftig omstilling og en kobling av klima- og biodiversitetskrisene (f.eks Greta Thunberg og Extinction Rebellion).

Selv om forskningsdesign, valg av metoder for datainnsamling og analyse kan utformes av den enkelte søker, imøteser vi prosjekter som undersøker diskursive dimensjoner gjennom en eller annen form for diskursanalyse. Med utgangspunkt i ovenstående vil forskningsprosjektet fokusere på et eller flere av temaene under:

 • Politiske skillelinjer i bærekraftspolitikken i en skandinavisk kontekst: Hvordan bidrar populistiske partier, bevegelser og personer til å utfordre forestillinger om bærekraftige omstilling? I hvilken grad trekkes det opp og tegnes om nye politiske skillelinjer? Hva er implikasjonene av dette for bærekraftig omstilling?
 • Diskursive strategier og politiske prosesser: Hvilke diskursive strategier brukes av hvem, når og hvor for å påvirke og utfordre forestillinger om omstilling, bærekraftig utvikling og miljøansvar?
 • Lokal motstand mot globale løsninger: I hvilken grad utfordres ulike forestillinger om bærekraftig omstilling og miljøansvar av lokal motstand, og i hvilken grad kan denne motstanden likevel sies å bidra til en bærekraftig omstilling?
 • Klimaendringer og/eller bærekraftig utviklingsdiskurs: I hvilken grad anvendes henholdsvis apokalyptiske og utopiske fortellinger i kampen om å definere bærekraftig omstilling? Og kan apokalyptiske fortellinger eksistere side om side med utopiske fortellinger? Hvilke diskurser er mest framtredende; hvem sine diskurser er de; og hvordan forholder de seg til bærekraftig utvikling?

Vi ønsker skisser som hensyntar kjønns- og ulikhetsstrukturer.

Stipendiaten vil bli veiledet av professor Oluf Langhelle og postdoktor Liv Sunnercrantz.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (5-6 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor forskningstema der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsvitenskap, fortrinnsvis sosiologi eller statsvitenskap, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Du må ha tidligere erfaring med relevante forskningsmetoder. Dette kan omfatte ulike metoder knyttet til diskursanalyse som felt.

Du må også beherske et skandinavisk språk.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi ser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51 83 17 53, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse på 5-6 sider, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • et to-siders brev om dine interesser for prosjektet
 • ett skriftlig arbeid (masteroppgaven eller en artikkel)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS