LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: dokumentar

Søknadsfrist: 04.09.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for medie- og samfunnsfag tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 70 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: dokumentar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder.

Vi søker en dokumentarist som ønsker å gjennomføre ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Kandidaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid i form av bl.a undervisning og veiledning.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstfagenes parallell til forskerutdanning, og hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I samsvar med god akademisk skikk og forskningsetiske standarder skal doktorgradsutdanningen kvalifisere for kunstnerisk utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles høye krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid består av en obligatorisk fellesfaglig del (20 studiepoeng) organisert gjennom Nasjonal forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid samt en individuell del (10 studiepoeng).

Les mer om doktorgradsutdanningen på våre nettsider.

Aktuelle prosjekter

Vi søker en dokumentarist innen video/film eller lyd som ønsker å undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Ph.d.-prosjektet skal bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av et skriftlig refleksjonsmateriale.

Prosjektet må høre inn under fagområdet dokumentar. Det skal tematisk innrettes mot et av fakultets strategiske satsingsområder: velferd og samfunn eller miljø- og bærekraftig utvikling/grønn omstilling. Mulige forskningstematikker og nyskapende praksiser kan være knyttet til utforskning av etikk i dokumentar, storytelling, autentisitet og dokumentarisk sannhet eller resepsjonsanalyse. Listen er ikke uttømmende og er kun ment å illustrere eksempler på mulige tematikker. Som søker står du fritt til å foreslå konsepter utover denne listen forutsatt at de er innenfor de strategiske satsingsområdene.

I tillegg til de faglige og personlige kvalifikasjonene, vil prosjektskissen stå sentralt i vurderingen av søknaden. Vi ber om at skissen gir et godt bilde av de viktigste kunstneriske aktivitetene, resultatene i prosjektet og hvilke aspekter ved den kunstneriske praksis som vil være av særlig interesse for refleksjon i ph.d.-arbeidet. Det er viktig for oss at du utvikler prosjekt som komplementerer din egen faglige styrke, interesser og kunstneriske profil.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere til ph.d.-programmet må man normalt ha fullført en mastergrad i dokumentar/film eller et relevant fagfelt ved en norsk eller utenlandsk institusjon. Kunstnerisk realkompetanse og produksjon kan, etter særskilt vurdering gi grunnlag for opptak på programmet.

Relevansen av mastergraden (eller tilsvarende) vil bli vurdert opp mot doktorgradsprosjektet, og dokumentasjon (tekst, kunstnerisk produksjon etc.) relevant til mastergraden må derfor legges ved søknaden.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenlignes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

For ivaretakelse av pliktarbeidet må du beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse

Videre legges det vekt på at du:

 • har dokumentarkompetanse på et faglig nivå som gjør at du ved fullført stipendiatperiode vil kunne nå nasjonalt og internasjonalt kunstnerisk nivå
 • har evne og vilje til refleksjon over egen kunstnerisk virksomhet og til å samarbeide i et kunstnerisk og akademisk fagmiljø
 • er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • ph.d-utdannng i kunstnerisk utviklingsarbeid ved en stor utdanningsinstitusjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51 83 17 53 , e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk arbeid, med lenke til Dropbox, Soundcloud, Youtube eller lignende
 • vitnemål, attester, eventuelle publikasjoner, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert iForskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater.Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS