Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i kunst og håndverk

Søknadsfrist: 20.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Instituttet har ansvar for grunnskolelærerutdanning for 1 – 7. trinn og 5 – 10. trinn. Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrett, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. I tillegg har instituttet ansvar for videreutdanninger i engelsk og matematikk samt veiledning av nyutdannede lærere. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og mange av våre ansatte er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling i nært samarbeid med skoler og skoleeiere. Det er i dag ca 90 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kunst og håndverksdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1. januar 2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted på instituttet i faggruppen kunst og håndverk.

Den nye overordnede del av læreplanverket for grunnskolen sier at skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og fremhever dette som viktig for dybdelæring. Ifølge denne planene skal skolen også legge til rette for læring innenfor ulike tverrfaglige tema. Ut fra dette er det aktuelt å undersøke hvilken betydning skapende og kroppslige prosesser i ulike materialer eller kunst- og designprosesser kan ha for barn og unges dybdelæring i skolen. Det er aktuelt å studere og vurdere begrunnelser for og konsekvenser av dybdelæring i møte med ulike materialer i faget kunst og håndverk og undersøke hvilke aspekter (kroppslige, sanselige, emosjonelle, skapende, relasjonelle, kognitive) ved elevenes dybdelæring i skolen. Viktige stikkord for prosjektet er fagdidaktikk, kreativitet, skapende praksiser og prosesser, kroppslig erfaring og læring, materialet, sanselig erfaring, relasjonelle møter og tverrfaglighet.

Aktuelle forskningsperspektiver kan være:

 • Dybdelæring i grunnskoleni et kunst og håndverksfaglig lærings- og forskningsperspektiv
 • Å studere hvilken rolle kunst- og designprosesser kan ha i et tverrfaglig dybdeperspektiv på et representativt utvalg grunnskoler.
 • Å undersøke elevenes kreative arbeidsprosesser i faget kunst og håndverk og hvilken betydning disse kan ha for elevenes dybdelæring.
 • Å utvikle kunnskap om kroppslige og skapende læringsprosesser i et dybdelærinsperspektiv og hvilken konsekvens dette kan ha for ulike elevgrupper (ressurssterke elever og/eller elever med ulike utfordringer).

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse på inntil fem sider for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. I skissen må du diskutere forskningsspørsmål, peke på relevant teori og aktuelle forskningsmetoder og foreslå en fremdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial og gjennomføringsmuligheter. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor lærerutdanning med mastergrad i kunst og håndverk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • behersker norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • har bred og variert erfaring fra kunst- og hånderksfaglige praksiser. Det er også en fordel om du har erfaring fra undervisning på grunnskolenivå.
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • masteroppgave
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen