LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i historisk arkeologi / eldre historie / norrøne studier

Søknadsfrist: 20.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 90 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i historisk arkeologi/eldre historie/norrøne studier ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern. Stillingen er ledig fra 1. februar 2022.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert av Norges Forskningsråd og utlyses som del av forskningsprosjektet «Viking beacons - Militarism in northern Europe».

Om prosjektet

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Viking beacons - Militarism in northern Europe». Prosjektet er den første store studien av veter; vikingenes varselbål som ble tent for å varsle om nært forestående angrep. Spor av disse varslingssystemene basert på lyssignaler er vår viktigste dokumentasjon av vikingenes frykt og beredskap. Ved å studere vetesystemer vil vi undersøke hvilken rolle krig og frykt spilte for dannelsen, konsolideringen og opprettholdelsen av kollektive identiteter, statsdannelser og kongedømmer i Nord-Europa i den tidlige historiske perioden (500−1600 e.Kr).

Prosjektets overordnete mål er å identifisere veter og vetesystemer i vikingenes hjemland gjennom analyser av arkeologiske, historiske, lingvistiske og geografiske kilder fra utvalgte områder i Norge og Skandinavia. Vi vil datere veter gjennom paleoarkeologiske analyser for å etablere en ny skandinavisk krigskronologi. Gjennom veter kan vi studere hvordan samfunnet forberedte seg på krig og angrep og hvordan sivilsamfunn og grupper bidro til å organisere vetene på tvers av lokalsamfunn og rettsområder. Slik vil prosjektet også utfordre antakelsene om vikingenes aggressive mannlig krigersamfunn.

Prosjektet kombinerer kunnskap og metoder fra flere fagfelt, som arkeologi, historie, geografi og naturvitenskap.

Vi søker en stipendiat til prosjektet som vil arbeide med militære kommunikasjonssystemer på lokalt og regionalt nivå innenfor perioden 500-1600 e.Kr. i utvalgte områder, fortrinnsvis på Nord-Vestlandet og i Trøndelag. Prosjektet vil generere data gjennom studier av bl.a. stedsnavn, lover, historiske kilder og kart, i tillegg til veter og annen tilknyttet infrastruktur (f.eks. naust, båthus, sjøsperrer, mønstringsplasser, borger, maktsentre, administrative distrikt) og deres geografiske distribusjon, for å studere hvordan krig og fryktdrevne reaksjoner påvirker og institusjonaliserer samfunn. Målet er å belyse veteinstitusjonens sosiale og militære organisering og særlig sivilsamfunnenes bidrag.

Stipendiaten kan benytte ulike metoder, som f.eks. landskaps- og GIS-analyser, bruk av LIDAR, landskapsmodellering eller andre geografiske analysemetoder. Lokale områdestudier bør kontrasteres av storskalaanalyser. Doktorgradsavhandlingen skal skrives på engelsk.

Stipendiaten forventes å generere kunnskap som bidrar til stipendiatens egen kompetanseheving, samt å frembringe resultater som det overordnede prosjektet kan dra nytte av. Stipendiaten anses som en del av prosjektgruppen og vil involveres i prosjektet som helhet, delta på møter og workshoper og bidra til forskningsformidlingen. Stipendiaten forventes å gjennomføre et utvekslingsopphold hos en av prosjektrådmedlemmenes institusjon (University College London, England) i løpet av prosjektperioden.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse på 3-5 sider for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming samt framdriftsplan. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Prosjektskissen skal beskrive et prosjekt som bidrar til å støtte opp om hovedprosjektets problemstillinger og mål og som du selv opplever eierskap til.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor arkeologi, historie eller tilsvarende utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak. Mastergrad fra utlandet bør være NOKUT-godkjent.

Du bør kunne lese norsk eller et annet skandinavisk språk i tilstrekkelig grad til å benytte norsk kildemateriale, ettersom norske arkeologiske rapporter, databaser, lover, stedsnavnsmateriale og arkivmateriale vil være viktig grunnlagsmateriale.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har kapasitet til forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • har vært aktiv og er oppdatert innenfor eget fagområde dersom det er lengre enn fem år siden fullført mastergrad
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Kjennskap til GIS-baserte, eller andre relaterte eller relevante metoder er en fordel.

Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i et nytt og spennende tverrfaglig og internasjonalt NFR-prosjekt
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: +47 51831216, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum et kort søknadsbrev med henvisning til vedlagt introduksjonsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • introduksjonsbrev der du beskriver deg selv, dine forskningsinteresser, kvalifikasjoner, ambisjoner for å ta en ph.d., samt motivasjon for å søke stillingen på prosjektet.
 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider. Inntil fem sider inkl. ref. liste som skisserer et prosjekt som du ønsker å jobbe med, og som støtter opp om hovedprosjektets problemstillinger og mål.
 • oppsummering/"abstract" av masteroppgaven (eller tilsvarende) på engelsk (maks 1 side).
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid (poster, konferansepresentasjon e.l.)

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS