LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i bærekraftig utvikling innenfor turisme

Søknadsfrist: 23.08.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr varierte utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og omfatter psykologi, mediefag, statsvitenskap, sosiologi, sosialt arbeid, barnevern og ulike ledelsesprogrammer blant annet innen hotell- og reiseliv. Våre studier bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Vi har også en sterk forskningsportefølje.

Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag, Norsk hotellhøgskole og Senter for kjønnsstudier, i tillegg til Nettverk for velferdsforskning og Kognitiv lab. Vi har om lag 200 ansatte og 2300 studenter.

I 112 år har Norsk hotellhøgskole (NHS) utdannet ansvarlige ledere innen hotell-, reiselivs- og serviceledelse. Vi tilbyr studieprogrammer og driver forskning innen ledelse, serviceinnovasjon og tjenesteutvikling. Fra 1. august bytter instituttet navn til NHS – Institutt for ledelse og tjenesteutvikling. Vårt fagmiljø er unikt og regnes som det ledende forsknings- og kompetansesenteret innen disse feltene i Norden. Instituttet har et sterkt samarbeid med næringslivet, og i dag er det omtrent 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Vil du være med å skape miljøvennlig atferd innenfor AirBnB?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i bærekraftig utvikling innenfor turisme ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen er ledig fra 1. januar 2025.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. 

Som stipendiat vil du bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. 

Du vil bli knyttet til forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse (SLIHM) som utdanner forskere innen tjenesteytende næringer generelt, og turisme og gjestfrihet spesielt.

Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. Du vil bli ansatt for en periode på 3 år. 

Forskningstema

Du vil bli tilknyttet forskningsprosjektet: Enhancing Community Resilience: Pro-environmental behavior (PEB) of AirBnB Hosts and Guests.

Som respons på utfordringen med overturisme har forskere og interessenter forsøkt å redusere turisters miljøskade ved å oppmuntre turister til å engasjere seg i miljøvennlig atferd (PEB). Innen vertskapsnæringen finnes det en del forskning på konsekvenser av hotellers storskala drift (Farmaki & Stergiou, 2020), og tiltak for å oppmuntre gjester til mer miljøvennlig adferd (Kollmuss & Agyeman, 2002). Imidlertid er tilsvarende forskning innenfor AirBnB og lignende overnattingskonsepter (peer-to-peer accommodation) begrenset. Det mangler omfattende forskning som systematisk vurderer AirBnB-gjesters PEB. I tillegg er det også behov for å undersøke hvordan AirBnB-verter kan motivere gjestene sine til å engasjere seg i PEB.

Dette prosjektet har som mål å undersøke miljøvennlig atferd hos AirBnB-verter og gjester i norske turistdestinasjoner, og å måle innflytelsen fra AirBnB-gjesters PEB på deres oppfattede verdi og tilfredshet med turistopplevelsene. Ved å undersøke disse dynamikkene, søker dette prosjektet å gi innsikt som kan fremme bærekraftige praksiser, og dermed forbedre bærekraften til turistdestinasjoner. Veiledere på prosjektet vil være professor Jinghua Xie og førsteamanuensis Olga Gjerald. 

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Prosjektskissen bør ikke være på mer enn 3 - 5 sider.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor økonomi, markedsføring eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Hvis du har en mastergrad innen et annet felt enn økonomi eller markedsføring, må du eksplisitte adresser denne relevansen for prosjektet i søknaden din. 

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din høsten 2024 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • har god forståelse for markedets etterspørsel og kundeatferd
 • har god erfaring med kvantitative metoder
 • har gode dataanalyseferdigheter, spesielt innen økonometri, som muliggjør måling av kunders etterspørsel, valg og atferd
 • er motivert for selvstendig forskningsarbeid under veiledning og har stor gjennomføringsevne

Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter i engelsk. I tillegg er det en en fordel at du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere dette med gyldig sertifikat fra en av følgende tester:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
 • søkere som er fritatt basert på NOKUT sin GSU liste

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et sosialt arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm tlf: 51831753, e-post: christina.storm@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS