LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

To faste stillinger innenfor lønnsområdet

Søknadsfrist: 18.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for organisasjon og økonomi

Vil du arbeide i en av landsdelens største organisasjoner?

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK), Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) ved UiT Norges arktiske universitet, er det ledig to faste 100 % stillinger som rådgivere. 

SPOR er organisert i 6 faggrupper:

 • Faggruppe lønn
 • Faggruppe variabel lønn og reise
 • Faggruppe fravær og refusjoner
 • Faggruppe personal
 • Faggruppe forvaltning
 • Faggruppe helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I tillegg har SPOR en stab som arbeider med forbedringsprosesser. Seksjonen er under omorganisering og det vil bli endringer i faggruppeinndelingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

De ledige stillingene sorterer under Faggruppe lønn og Faggruppe variabel lønn og reise.

Den som tilsettes vil få arbeidsoppgaver innenfor ett av fagområdene lønn, timelønn- og/eller oppdragskontrakter, reiseoppgjør og utgiftsrefusjoner eller arbeidstid/fravær.

Du vil delta i ordinær tjenesteproduksjon og vil i tillegg få ansvar for å utvikle fagområdet i samarbeid med brukerrepresentanter, kollegaer, faggruppeleder og seksjonsleder. Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et spennende fagmiljø og i et arbeidsfellesskap som preges av kontinuerlig forbedring.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå.

Stillingene innebærer utstrakt samhandling internt i egen seksjon og med tjenestemottakere i andre deler av organisasjonen. Dette forutsetter gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.

Arbeidsspråket vårt er norsk, men den som tilsettes må også kunne kommunisere på engelsk.

Den som tilsettes må ha god serviceinnstilling, være selvstendig og nøyaktig og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene med fokus på kvalitet og effektivitet i tjenesteleveransen.

Vi legger vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen. Det er nødvendig med gode samarbeidsegenskaper og vedkommende må håndtere og arbeide selvstendig så vel som i team.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. For særlig godt kvalifiserte søkere kan tilsetting som 1364 Seniorrådgiver være aktuelt. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS