LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektøkonom - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 18.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en fast stilling (100 %) som prosjektøkonom. Stillingen er tilknyttet Stabsseksjonen.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Vi søker etter en ny kollega som ønsker å være sentral i arbeidet knyttet til alle faser av arbeidet med ekstern finansiering av forskning og utdanning.

Hvis du ønsker å jobbe tett på vitenskapelig ansatte, tett på fakultetsledelsen og i et administrativt team som støtter forskning og utdanning på fakultetet, kan dette være jobben for deg. Fakultetet har ansatte i mange aldersgrupper og fra en rekke nasjonaliteter, og er internasjonalt orientert både innen utdanning og forskning. Du får derfor anledning til å arbeide i et aktivt og internasjonalt miljø, hvor det er både faglig og sosialt engasjement.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Fakultetet arbeider for å øke eksternt finansiert aktivitet, og den som ansettes får en viktig rolle i å bidra til dette. Du vil få et særlig ansvar for budsjettering, økonomioppfølging og rapportering knyttet til eksternt finansierte prosjekter innen forskning og utdanning, og vil dessuten gi råd til vitenskapelig ansatte og fakultetsledelsen. Du vil også være involvert i øvrige økonomioppgaver ved fakultetet.Du får anledning til å bli godt kjent med alle ansatte på fakultetet, og få god innsikt i og kunnskap om aktivitetene ved fakultetet. Du må også samarbeide med andre enheter på universitetet for å kunne løse store og små arbeidsoppgaver.

Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må minimum ha bachelorgrad i økonomi, gjerne med fordypning i regnskapsfag, og omfattende relevant erfaring og kompetanse tilpasset arbeid med prosjektøkonomi.Det kreves dessuten gode digitale ferdigheter, meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel å:

 • Ha erfaring med prosjektbudsjett og -regnskap, rapportering og økonomisystemer som er relevant for slikt arbeid
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • Ha kjennskap til relevante finansieringskilder, f.eks. Forskningsrådet og EU

Vi ønsker deg som:

 • Har god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, og greier å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og oppgaver, og har evne til og interesse for å selv søke informasjon og finne løsninger
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen, og kan bidra til å utvikle arbeidet med prosjektøkonomien
 • Er opptatt av gode og effektive arbeidsprosesser, i en større helhet
 • Arbeider selvstendig, nøyaktig, analytisk og systematisk, med en engasjert og nysgjerrig tilnærming til oppgavene
 • Har en positiv innstilling, er samarbeidsvillig og liker vekslingen mellom selvstendig arbeid og arbeid i team.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektøkonom lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Tilsetting i kode 1364 seniorrådgiver vurderes for søkere med spesielt høy kompetanse innen prosjektøkonomi. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS