Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor i barnevern / sosialt arbeid

Søknadsfrist: 08.07.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor i barnevern/sosialt arbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS). Instituttet har vel 50 ansatte og er lokalisert i Harstad, Alta og Tromsø. Kontorsted for denne stillingen er Alta. IBS har studieprogrammer på bachelor- og masternivå både innen barnevern og sosialt arbeid, og leverer ph.d.-kurs inn til fakultetets ph.d.-program. I tillegg er instituttet engasjert i særlig praksisnær forskning og formidling innen feltet.

IBS har fem forskningsgrupper som alle publiserer og bidrar til forskningsbasert undervisning. Forskning innen disse fagområdene har et økende fokus nasjonalt og internasjonalt. En av dimensjonene ved FNs bærekraftsmål er sosiale forhold og et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Instituttets faglige bredde og geografiske beliggenhet gir mulighet for faglige synergier regionalt, nasjonalt og internasjonalt. IBS har et særlig tverrfaglig fokus på mangfold og marginalisering generelt og urfolk i Arktis spesielt.

Stillingens arbeidsområde

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å styrke sin kunnskap og kompetanse knyttet til velferdsteknologi innen barnevern/sosialt arbeid. Med korona-viruset har vi fått et forsterket fokus på hvordan man kan arbeide mot svake og marginaliserte grupper. Det vil etter alt på dømme kreve mer arbeid over digitale plattformer kombinert med personlig kontakt/veiledning. Stillingen har et særlig ansvar for velferds-teknologi med relevans for det barnevern- og sosialfaglige praksisfeltet. Den som tilsettes må kunne dokumentere forskningsinteresse innen velferdsteknologi relatert til barnevern/sosialt arbeid.

Arbeid med fokus på brukermedvirkning relatert til ulike kontekster vil bli vektlagt. Bruk og erfaring fra arbeid med fleksibilisering og teknologistøttet studietilbud blir derfor en viktig oppgave.

For stillingen vil det legges vekt på kunnskaper og erfaringer i tilknytning til sentrale undervisningstemaer ved instituttet på alle programnivåene.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever at den som ansettes må:

 • ha relevant akademisk bakgrunn innen barnevern/sosialt arbeid. Det vil være en fordel også med akademisk bakgrunn innen informatikk/informasjonsteknologi
 • ha evne til å initiere og lede forskning

Det er ønskelig at den som ansettes har:

 • erfaring fra samarbeid med ulike offentlige tjenester om velferdsteknologi
 • erfaring og kompetanse innen bruk av digitale verktøy i undervisning og formidling
 • erfaring fra feltarbeid

For stillingen kreves:

 • at du må kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå
 • et vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå som omfatter;
 • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Språkkrav: Norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er omgjengelig med gode evner i kommunikasjon og samarbeid, og er åpen for nye muligheter gjennom kunnskapsdeling og nettverksbygging. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennomførte relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Det stilles krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år.

Den utdanningsfaglige kompetansen kan utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen