Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i samtidskunst

Søknadsfrist: 29.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Kunstakademiet er det ledig åremålsstilling som ønskes besatt av kunstner med betydelig kunstnerisk produksjon og erfaring. Åremålsperioden er på seks – 6 – år.

Kunstakademiet i Tromsø – verdens nordligste utdanningsinstitusjon for kunstnere – tar årlig opp studenter på bachelor- og masterutdanninger i kunst. Kunstakademiet har tre faggrupper – kunst, forfatterstudiet og landskapsarkitektur. Det er ett av tre institutt ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). De andre to instituttene er Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet.

Kunstakademiet skal bidra til å utvikle kunstfeltet gjennom undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og deltakelse i den offentlige debatt. Undervisningen som gis på Kunstakademiet holder høyt internasjonalt nivå og har som målsetting å utvikle studentenes egenart og slik fremstå som et alternativ til andre kunstutdanninger. Studentene forventes gradvis å ta selvstendig ansvar for utvikling og ledelse av egne arbeider/prosjekter som forberedelse til å bli profesjonelle kunstnere etter fullførte studier.

Stillingens arbeidsområde

I jobben vil du ha undervisning og veiledning av studenter i realiseringen av kunstneriske idéer, og i hvordan disse kan framstilles og formidles for ulike medier, tekst og rom. Veiledningen vil være knyttet til råd om praktisk materialbruk så vel som teoretisk forankring og historisk kontekstualisering av studentenes arbeider. Den som tilsettes vil ha arbeidsoppgaver på bachelor- og master, samt på doktorgradsnivå i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgavene er knyttet til utvikling av faglige innhold i studieprogrammene, inkludert undervisingsadministrative oppgaver og studentrekruttering, realiseringen av instituttets, UMAKs og universitetets planer, initiere og stimulere til samarbeid, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på tvers av institutter og enheter på UMAK og UiT.

Faglige utviklings- og ledelsesoppgaver hører med til stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For å kunne bidra til styrking av vårt akademiske miljø stilles det videre krav om at den som tilsettes som et minimum bosetter seg i Tromsø under studieåret. Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis.

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • gjennomført godkjent stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen, og
 • dokumentert utdanningsfaglig basiskompetanse

For stilling som professor kreves

 • omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå, og
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg kreves det

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du ha foretatt vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker har erfaring fra faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

Språkkrav - søkerne må beherske ett av de skandinaviske språkene og ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Søkere som ikke er fra Skandinavia må beherske norsk på minimum nivå B2/C1 innen to år etter ansettelsen.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Det vil bli lagt vekt på at søkerne har kompetanse innenfor håndverksmessige teknikker, kunstneriske medier og teoretisk kontekstualisering. For å styrke Kunstakademiets kompetanse i prosjektledelse, kvalitetssikring og kommunikasjon med kunst- og samfunnslivet, vil det også bli lagt vekt på at søkerne har erfaringer fra administrasjon, utredninger, deltakelse i juryer, bedømmelseskomiteer og utadrettet virksomhet.

Personlige egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingene tillegges stor vekt. Dette gjelder blant annet

 • evne til samarbeid
 • evne til å ta initiativ
 • evne til å gjennomføre planlagte prosjekter

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

 • a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer
 • b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger må tilleggskravene til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. Det stilles krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for kunstfaglige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde

 • søknadsbrev som gjør rede for kunstnerisk utgangspunkt
 • CV inneholdende
  • et utvalg av maksimalt 30 av de viktigeste offentlige presentasjonene av kunstneriske arbeider publikasjoner av tekster, artikler, bøker o.l.
  • et utvalg av engasjement med relevans for den utlyste stillingen som f.eks. tidligere tilsetninger, oppdrag i komittéer, styrer o.l.
  • et utvalg av maksimalt15 presentasjoner eller artikler i anerkjente publikasjoner som bøker, tidsskrift o.l.
  • kunstneriske priser, innkjøp og oppdragundervisnings- og forelesningsoppdrag
 • utvalgt dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid bestående av relevante arbeider og/eller utstillinger - minimum 15 og maksimalt 20 arbeider dokumentert gjennom bilder og/eller tekst. Tekstdokumentasjon er aktuelt bare dersom om tekst er arbeidets opprinnelige format. Arbeider som involverer lyd eller bevegelige bilder av større varighet, skal presenteres ved hjelp av forkortet synopsis/trailer. For all dokumentasjon skal det gis en kortfattet beskrivelse av hva arbeidet er (innhold) med dato, eksponeringsplass, institutionell sammenheng og eventuelt samarbeidspartneres bidrag. For stilling som professor kreves i tillegg dokumentasjon av omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard
 • vitnemål, attester og karakterutskrift for alle grader
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig basiskompetanse:
  • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
  • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.
  • For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b. Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom
   • beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
   • beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
   • beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet. Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens oppgave er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet søkerne sender inn, og kvalifikasjonskrav beskrevet i utlysningsteksten. Dersom det ikke foreligger kunstnerisk materiale kan ikke komiteen vurdere søknaden. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må være innlevert innen søknadsfristen. Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Kapasiteten for elektronisk innsending av materiell i Jobbnorge er på 15MB. Dersom kapasiteten ikke er tilstrekkelig så kan en løsning være å legge ved lenker til nettsteder der materialet er tilgjengelig for vurdering.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT Norges arktiske universitet er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS