LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i globale arktiske studier

Søknadsfrist: 19.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for samfunnsvitenskap

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet the "Barents Chair in Politics" (professor Rasmus Gjedssø Bertelsen). Stillingen skal ta del i utvikling av arktisk forskning ved UiT.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen kan i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 15% stilling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)

Institutt for samfunnsvitenskap er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning og har cirka 70 vitenskapelige ansatte innen fagområdene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Instituttet har i tillegg seks administrative stillinger. Instituttets forskningsprofil er tematisk bred og mangfoldig, inkludert forskning på nordlige/arktiske spørsmål, demokrati, politiske prosesser og rettigheter, sikkerhet, miljø og ressursforvaltning, lokale og globale transformasjonsprosesser, helse, velferd og arbeid, samt organisasjon og ledelse.

Forskningen er både teoretisk og anvendt, og inkluderer kjerneområder som har vært en del av vår langvarige forskningsinnsats, så vel som bidrag til nyere og innovativ forskning. Institutt for samfunnsvitenskap tilbyr hele spekteret av gradsprogrammer fra bachelor til master og ph.d., samt flere tverrfaglige emner og et omfattende utvalg av etter- og videreutdanningsprogrammer.

Stillingens forskningsområde

Stillingen innebærer forskning innenfor arktisk internasjonal politikk med fokus på Det sirkumpolare Arktis.

Forskningsområderne kan for eksempel være Arktis i internasjonale politiske, økonomiske, teknologiske og sikkerhetsmæssige systemer; vitenskap, teknologi og internasjonal politikk i Arktis; vitenskapsdiplomati; internasjonal orden og orden i Arktis. Andre innganger til arktisk internasjonal politikk er også velkomne. Det oppfordres til tverrfaglige prosjekter.

Fokuset for postdok-prosjektet kan tilpasses og videreutvikles i tråd med kandidatens interesserer, så lenge den empiriske basisen er basert på Det sirkumpolare Arktis.

Postdoktor-stillingen byr på mulighet for samarbeid innenfor arktisk internasjonal politikk med forskere, næringsliv, myndigheter, sivilsamfunn, forskningsråd og forskningsorganisasjoner i arktiske stater, Asia og Europa.

Du skal levere en prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for prosjektets hovedaktiviteter på maksimalt 2000 ord. Du skal videre reflektere over hvordan dine akademiske, yrkesmessige og språklige erfaringer kan bidra til et innovativt forskningsprosjekt innenfor arktisk internasjonal politikk. Du skal også reflektere over fremtidige forskningsidéer i forlengelse av postdoktor-stillingen. Det er et krav å kunne fullføre det foreslåtte prosjektet innenfor ansettelsesperioden.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende instituttleder og professor Hans-Kristian Hernes:

eller professor Rasmus Gjedssø Bertelsen:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever en norsk doktorgrad (PhD) innen forskningsområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad.

Relevant internasjonal, interkulturell og språklig erfaring og kompetanse vil bli tillagt vekt.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

Flytende engelsk er nødvendig, og arbeidskunnskaper i norsk eller et skandinavisk språk anses fordelaktig.

Ettersom undervisningsoppgaver eller tilsvarende arbeid er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Deltagelse i arktisk internasjonal politikk-forskning på høyt nivå og i internasjonale nettverk
 • Tilgang til sentrale nettverk og samarbeid i arktisk internasjonal politikk-forskning
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2000 ord)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og eventuelle kvalifikasjoner, hvis aktuelt
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS