Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor innen fagfeltet mangfold og inkludering i barnehage og/eller skole

Søknadsfrist: 08.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger.


Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning.

Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Om fagmiljø og stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig en to-årig åremålsstilling som postdoktor innen fagfeltet mangfold og inkludering i barnehage og/eller skole ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Kunnskapssenter for utdanning (KSU). Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

KSU har som hovedformål å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater og økt bruk av forskning i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter.

Formålet med stillingen er å styrke forskning innen fagfeltet mangfold og inkludering i barnehage og/eller skole og gi den aktuelle kandidaten anledning til å fordype seg i å framstille systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for dette fagfeltet og for utdanningssektoren, samt anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktoren vil være ansatt ved KSU, men vil i tillegg ha et faglig fellesskap med forskergruppen som utgjør programområdet mangfold, inkludering og utdanning som er ledet av UNESCO-professor Geir Skeie ved UiS. Programområdet forsker både på ulike aspekter ved sosialt og kulturelt mangfold samfunn slik som religion og livssyn, men også hvordan man kan utforske og utvikle mer inkluderende praksiser i barnehage og skole i møte med det mangfoldet som finnes der og i samfunnet forøvrig. Innenfor dette er det en rekke ulike problemstillinger som venter på forskningsbaserte kunnskapsoversikter og programområdet vil samarbeide med postdoktoren om dette.

Prosjektet som søkere vil gjennomføre må omfatte problemstillinger for systematiske kunnskapsoversikter, og de systematiske kunnskapsoversiktene som er tenkt å være en del av postdoktorarbeidet må være relevante for utdanningssektoren.

Postdoktoren vil inngå i staben ved Kunnskapssenter for utdanning, vil kunne få opplæring og støtte i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter, og vil være en del av et faglig miljø som arbeider nasjonalt og internasjonalt med å systematisere, analysere og vurdere forskning samt å formidle og skape arenaer for diskusjon og læring.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Du må ha:

 • gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • doktorgrad innen et relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • prosjektets relevans for tematikken som er angitt
 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000-590.000 bto pr år.I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbekrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen