LEDIG STILLING VED NINA

Prosjektleder - Naturregnskap

Søknadsfrist: 01.05.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. 

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og entusiasme. 

Du kan lese mer om NINA her 

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. 

Om avdelingen

Stillingen legges til avdeling for Terrestrisk naturmangfold, og vil ha arbeidssted i Trondheim. Avdelingen har 39 ansatte, fordelt på vitenskapelig, administrativt og teknisk personale. Forskning på økologiske og samfunnsmessige sammenhenger om naturmangfold og klima er sentrale tema på avdelingen. Vi jobber blant annet med naturrestaurering, gjennomgripende samfunnsendringer, jord og jordøkologi, arealbruk, myr og semi-naturlig mark, insekter og småvilt. Forskere ved avdelingen har også i mange år jobbet med ulike temaer knyttet til naturregnskap. Omfanget av denne typen prosjekter øker raskt og vi har derfor behov for å styrke staben. Tilknytning til andre NINA-avdelinger kan vurderes. 

Om stillingen

Vi lyser ut en fast stilling som prosjektleder knyttet til arbeid med å utvikle naturregnskap. Prosjektlederen får ansvar for å utarbeide og lede oppdrag knyttet til naturregnskap innenfor temaene areal og tilstand på oppdrag fra ulike aktører på nasjonalt, regionalt, kommunalt nivå, samt næringsliv. Prosjektlederen støtter seg på prosjektutformingen i samarbeid med tverrfaglige team av forskere og teknikere. Forskningsformidling og rådgiving om bruk og utvikling av verktøy, virkemidler innenfor temaet arealbruk og natur inngår som et viktig element i stillingen.

Tema som for eksempel kan vurderes inn i nye prosjekter er:• testing av nye virkemidler i arealpolitikken inkludert restaurering, økologisk kompensasjon, konsekvensanalyser, naturavgift og naturkartlegging• utvikling av arealbruksscenarier, alternativanalyser og konsekvensvurderinger av ulike alternativer for framtidig arealbruk (inkludert utbygging av områder for bolig, fritidsbolig, næring, samferdsel og energi)

Minimumskrav til stillingen:

• Mastergrad eller PhD eller tilsvarende innen naturforvaltning, arealplanlegging, geografi, økologi eller beslektede fagområder.

• God kjennskap til de mest sentrale lovverkene som styrer arealbruk i Norge, som plan- og bygningsloven, energiloven og landbrukslovgivningen.

• God kjennskap til aktørene, prosessene og utfordringene i norsk areal- og naturforvaltning.

• Erfaring fra og interesse for prosjektledelse og arbeid i tverrfaglige team.

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

• Evne til å arbeid i, samt å lede team, gode samarbeidsevner og initiativrik

I tillegg er det ønskelig med:

• Grunnleggende kjennskap til metoder for GIS-analyse/landskapsanalyse, samt god kjennskap til tilgjengelige geografiske data som benyttes i arbeidet med naturregnskap, inkludert ulike systemer for naturkartlegging.

• Erfaring fra kartlegging av natur gjennom feltarbeid og/eller GIS-analyse er en fordel

• Kjennskap til og erfaring med FNs standard for naturregnskap

• Kjennskap til EUs taxonomi og miljørapporteringssystemer

• Tidligere erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter er en fordel, men ingen forutsetning

NINA tilbyr:

• en arbeidsplass i ett av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål knyttet til utlysningen og stillingen kan gjøres til:

  • Forskningssjef Signe Nybø tlf 906 79 782 eller 
  • Forsker Trond Simensen tlf. 415 09 167

Søknadsfrist er 1. mai 2024

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Signe Nybø, Forskningssjef, 906 79 782, signe.nybo@nina.no
  • Trond Simensen, Forsker, 415 09 167, trond.simensen@nina.no
Powered by Labrador CMS