LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i flerspråklighet

Søknadsfrist: 04.03.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK)Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en postdoktorstilling i flerspråklighet tilknyttet Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL). Stillingen er en del av språkdomenet, et av tre forskningsområder i senteret (se mer detaljert beskrivelse nedenfor). C-LaBL finansieres av Trond Mohn stiftelse fra 2024 til 2029.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 3 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Forventet startdato er august/september 2024.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for språk og kultur (ISK)

Institutt for språk og kultur (ISK) har 84 fast ansatte, åtte professor II og rundt 15 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 30 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020, som nå videreføres som C-LaBL. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk, teoretisk lingvistikk, samisk språkteknologi og språktilegnelse, samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttet har også forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL)

Den ledige stillingen er en av åtte postdoktorstillinger i Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL), der to starter høsten 2024, tre i 2025 og tre i 2026. I tillegg vil det bli ansatt en fullfinansiert stipendiat i 2024. Senteret vil også ansette en leder for senterets eksperimentelle laboratorier, en førstekonsulent og seks professor II.

Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL) vil drastisk endre forståelsen vår av hvordan flere språk interagerer i den samme hjernen, utvikle innovative longitudinelle metoder for å studere flerspråklighet, samt utdanne neste generasjon forskere og forskningsledere innenfor et stadig viktigere forskningsfelt. Gjennom å legge til rette for samarbeid på tvers av lingvistiske teorier, nevrovitenskap og språktilegnelse/-prosessering skal vi utforske effektene av flerspråklighet – for språkene i et flerspråklig individ, for hjernen til disse individene og for læring (og undervisning) av flere språk. C-LaBL er delt inn i tre domener (språk, hjerne og læring) som kobles sammen gjennom det tverrgående temaet språklig avstand. Kjernen i C-LaBL vil derfor være å utforske interaksjonen mellom flere grammatikker i den flerspråklige hjernen, med et fokus på betydningen av språklig avstand (likheter/forskjeller mellom språk) for utvikling, tverrspråklig påvirkning, nevrokognitive adaptasjoner i hjernen som resultat av flerspråklig erfaring, i tillegg til innlæring av flere språk i for eksempel en klasseromskontekst eller liknende.

Forskningen i senteret vil være teoretisk motivert og bruke en rekke ulike metoder, inkludert offline adferdsmessige eksperimenter, blikksporing, elektroencefalografi (EEG) og magnetresonanstomografi (MRI). Forskningen kommer til å ha praktisk relevans for samfunnsutfordringer knyttet til utdanning og helse. C-LaBLs mentorprogram vil gi et omfattende opplæringstilbud til en rekke postdoktorer for å sikre at fremtidige forskningsledere innenfor flerspråklighet har en solid bakgrunn på tvers av de tre domenene.

C-LaBL utgår fra et aktivt og produktivt forskningsmiljø i språktilegnelse og flerspråklighet ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, som for tiden er finansiert som et Aurora-senter (2020-2024).

Forskningsmiljøet i flerspråklighet og språktilegnelse ved UiT består for tiden av ca. 45 aktive forskere. Miljøet inkluderer ti professorer/førsteamanuensiser, en lab-leder, seks forskere, åtte postdoktorer, fem MSCA-postdoktorer, fire stipendiater og flere professor II-stillinger. Gruppens medlemmer er involvert i en rekke forskningsprosjekter både lokalt og internasjonalt, for eksempel MuMin og MuiltiLit finansiert av Norges forskningsråd, ADIM-prosjektet finansiert av EEA/Norway grants og HeLPiNG-prosjektet finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. For mer informasjon om gruppens arbeid og aktivitet, se nettsiden til AcqVA Aurora Centre: The Dynamic Nature of Languages in the Mind.

Den utlyste stillingen vil gi den som blir ansatt muligheten til å jobbe tett med en enestående gruppe språkforskere. Den ansatte postdoktoren er forventet å delta i møter på tvers av domenene og slik bidra til samarbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver/om prosjektet

Den ledige stillingen er en del av språkdomenet i C-LaBL. Dette domenet forsker på mange ulike språk- og dialekt-kombinasjoner for å undersøke de mentale mekanismene som ligger til grunn for interagerende språklige varieteter. Et hovedmål er å avdekke hvilke mål på språklige likheter, forskjeller og avstand mellom varieteter som er kognitivt relevante for å forstå tverrspråklig påvirkning (CLI). Vi ønsker å komme fram til et godt kognitivt mål på relativ språklig avstand (RLD) mellom varieteter og språk. Tilnærmingen vår er datadrevet: Vi ser systematisk på tilstedeværelsen og omfanget av CLI i flerspråklig tilegnelse og vil evaluere hvilken rolle den overordnede nærheten mellom språk og den strukturelle likheten mellom individuelle lingvistiske egenskaper spiller.

For å undersøke hvordan strukturell overlapp påvirker dynamikken mellom språkene i flerspråklige sinn vil vi undersøke tilegnelsen av disse grammatiske egenskapene i utvalgte innlæringsgrupper (simultane og sekvensielle arvespråkstalere, andre- og tredjespråksinnlærere, og talere med potensiell språkforvitring) for konkrete kombinasjoner av språk. For å vurdere effekten av språklig avstand skal vi undersøke tilegnelsen av strukturelt (u)like egenskaper i en rekke innlæringskontekster og sammenligne grupper av talere med språk som er relatert til hverandre med grupper der språkene er mer forskjellige. Effekten av språklig avstand vil også kobles til eksponering (input, bruk, erfaring). Samlet gjør denne tilnærmingen det mulig å undersøke hvordan språklig avstand påvirker tilegnelsen og prosesseringen av flere språk, og da særskilt om effekten av tverrspråklig påvirkning er sterkere mellom relaterte språk/varieteter enn mellom forskjellige.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Natalia Mitrofanova:

professor Marit Westergaard:

professor Terje Lohndal:

eller instituttleder Cathrine Theodorsen:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever:

 • Doktorgrad i språkvitenskap, kognitiv vitenskap, psykologi eller annet relevant fagområde. 
 • Erfaring med eksperimentell design, datainnsamling og analyse.
 • Svært gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk.

Fullført doktorgrad og disputas er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av doktorgraden, kan du likevel søke denne stillingen. Du må da sende inn deler av avhandlingen din sammen med søknaden, slik at bedømmelseskomiteen kan vurdere faglig kvalitet og sannsynligheten for ferdigstillelse innen august/september 2024. Du bør også sende inn et brev fra veileder som bekrefter planlagt tidspunkt for ferdigstillelse av doktorgraden.

Det er en fordel om du også har:

 • Ekspertise i språktilegnelse.
 • Gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk (dansk eller svensk).

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensial for forskning og personlig egnethet for stillingen.

 Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter.
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Postdoktorer får normalt 624 500,- i årslønn.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Essay/beskrivelse (maks to sider) som beskriver hvordan du passer inn i C-LaBLs forskningsprogram (inkludert forskning på tvers av de tre domenene).
 • Essay/beskrivelse av hvordan du ser for deg å bidra til forskningen i språkdomenet (2-3 sider).
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis/erfaring, samt en komplett liste over publikasjoner).
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader.
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Kontaktinformasjon til 3-4 referanser.
 • 3 eksempler på publikasjoner eller andre vitenskapelige tekster.
 • Doktorgradsavhandlingen eller deler av denne.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS