LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i palaeogenetikk og nedbrytning av DNA i arkeologisk skjelettmateriale

Søknadsfrist: 12.03.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2 200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag om lag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i palaeogenetikk og nedbrytning av DNA i arkeologisk skjelettmateriale, ved Arkeologisk museum, Avdeling for konservering.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Stillingen er ledig fra 01.01.2024 og innebærer utelukkende forskningsarbeid for ansettelsesperioden.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd og tilknyttet prosjektet Future Past: Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries.

Prosjektet vil i hovedsak utføres ved Universitetet i Stavanger, og i opp til seks måneder ved Universitetet i København, Center for Evolutionary Hologenomics, the Globe Institute og forskningsgruppen til professor Tom Gilbert. Her vil aDNA-data bli generert, og de første bioinformatiske analyser utført. Den som ansettes vil jobbe heltid med prosjektet og delta i det faglige fellesskap ved begge institusjonene.

Om Future Past prosjektet

Når det gjelder studiet av mennesker i fortiden er det få funn som sier like mye som levningene etter menneskene selv. Bein og tenner har alltid vært viktig kildemateriale for arkeologer, og har bare blitt enda mer sentrale etter utvikling av nye metoder for analyse av gammelt DNA og protein. Slike biomolekyler forteller historier om individer og populasjoner gjennom tidene. Men, materialet er følsomt for nedbrytning og forurensning. Dette kan skape utfordringer for analysearbeid og kan begrense mulighetene for å rekonstruere fortidig liv. Det er derfor essensielt å forstå hvordan organiske levninger brytes ned eller bevares. Dette er ikke enkelt. Det er snakk om komplekse materialer i et komplekst miljø over hundre- og tusenvis av år. Biomolekyler som DNA og proteiner er videre usynlige for det blotte øye. Hvilke faktorer påvirker bevaring av arkeologisk biologisk materiale fra makro- til molekylært nivå? For å undersøke dette utfører Future Past prosjektet en utgravning i en middelalderkirkegård i Stavanger, i tillegg til analyser av skjeletter i samlingene ved Arkeologisk museum, UiS, med materiale fra Stavanger og omegn.

Prosjektet tar i bruk en multiproxy tilnærming for å beskrive både miljøforhold (jordkjemi, palynologi, entomologi, lipidanalyse) og materialtilstand (beinhistologi og -kjemi, isotop- og DNA-analyser) på ulike nivå in- og ex situ. Prosjektet kombinerer tradisjonell arkeologi med miljøvitenskap og molekylærbiologi og tar i bruk state-of-the-art metoder for analyse av biologiske levninger og miljøforhold. The overordnede målet er å bidra til forbedring av metoder for sikring og lagring av denne typen verdifulle men skjøre kildematerialer. Et delmål er å utføre detaljerte bioarkeologiske analyser av en del av skjelettsamlingen som er utgangspunkt for forskningen. De arkeologiske levningene og de bioarkeologiske analysene har potensiale til å gi ny innsikt når det gjelder hvem de første innbyggerne var, og hvordan byen utviklet seg i samspill med de omkringliggende områdene. Dette vil illustrere verdien av det bioarkeologiske arkivet, som vil avhenge av miljøforhold og bevaringstilstand.

Med denne stillingsannonsen søkes det om et prosjektmedlem som vil ha fokus på å analysere gammelt DNA generert fra middelaldersk skjelettmaterialet tilgjengelig fra museets samlinger, med som mål å forstå hvordan DNA brytes ned, hvilke mikroorganismer som bidrar til dette og hvordan materialet forurenses i ulike miljøer. Oppgaver vil inkludere å generere aDNA-data fra materialene, i tillegg til å analysere data fra både vert og mikroorganismer for å bedre forstå nedbrytnings- og forurensningsprosesser, men også i noen tilfeller søke etter patogener og skaffe genetiske data fra skjelettene (f.eks. geografisk opphav og slektskap).

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.

Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra inn mot å løse Future Past-prosjektets målsetninger, samt til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Hovedformålet med postdoktorarbeidet er å undersøke bevaring (kvantitet, kvalitet og forurensing) av aDNA, i hovedsak humant DNA. Underordnede mål er å utføre analyser av humant og patogent DNA. Derfor er erfaring med teknikker for utvinning og sekvensering av aDNA, samt analyse av aDNA data fra både mennesker og mikroorganismer, en forutsetning for ansettelse. Materialet som skal studeres er i hovedsak menneskelige levninger fra middelalderen som finnes i samlingene til Arkeologisk museum, UiS.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Ferdigheter i et skandinavisk språk er en fordel.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfold og inkludering i søknadsbehandling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder, konservering Inger Marie Egenberg, tlf: 51 83 26 89, e-post: inger.m.egenberg@uis.no, eller til
 • Forsker Hege ingjerd Hollund, tlf: 51 83 26 86, e-post: hege.hollund@uis.no@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Andersen, tlf: 51831976, e-post: salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite.

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS