LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor eller stipendiat innen bærekraftig havbruksøkonomi og sjømatmarkeder

Søknadsfrist: 12.03.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøgskolen UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon og rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), rettsvitenskap, regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 120 ansatte og 1.400 studenter tilknyttet fakultetet.

Handelshøgskolen UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor eller stipendiat innen bærekraftig havbruksøkonomi og sjømatmarkeder ved Handelshøgskolen UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring. Stillingen er ledig fra 15. juni 2024.

Postdoktorstillingen skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Dersom flere søkere vurderes å ha likeverdige kvalifikasjoner i forhold til kompetansekravene for stillingen, vil vi prioritere søkere med kvalifikasjoner og forskningsinteresser som best støtter opp under forskningsagendaen og forskningsprosjektene til fagmiljøet.

Om prosjektet

Universitetet har et verdensledende fagmiljø innen havbruksøkonomi og sjømatmarkeder, på Handelshøyskolen UiS og ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet. Fagmiljøet arbeider tverrfaglig, med bl.a. biologer og ingeniører, og samarbeider med private bedrifter og offentlig forvaltning. Fagmiljøet innen havbruksøkonomi og sjømatmarkeder har flere eksternt finansierte prosjekter, hvor partnerne er ledende forskningsmiljøer og selskaper i havbruksverdikjeden. Fagmiljøet har fått tildelt et prosjekt for å utvikle et senter med arbeidstittelen «Senter for havbruksteknologi: Nye grønne verdikjeder for havbruk». Den som ansettes vil være knyttet til fagmiljøets prosjekter, og forventes å bidra til disse. 

Vårt fokus er på utvikling av bærekraftige verdikjeder innen havbruk. 

Eksempler på mulige temaer er:

 • tiltak for å redusere miljømessige og sykdomsrelaterte eksternaliteter
 • økonomi og insentiver knyttet til fiskevelferd
 • teknologisk innovasjon og rollen til politikk og reguleringer
 • bærekraftig innovasjon og bærekraftsrapportering i forhold til krav fra markeder og myndigheter
 • bærekraftige forretningsmodeller i akvakultur
 • produktivitetsvekst og eksternaliteter

Prosjektforslag

Som søker til stilling som postdoktor vurderes det positivt om du fremlegger en beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget kan vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Som søker til stilling som stipendiat vurderes det positivt om du fremlegger en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Mal for prosjektskisse finner du her

Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen. Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan drøftes og utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelses-perioden.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor må du ha doktorgrad innen et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

For ansettelse som stipendiat må du ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og ledelse, regnskap eller industriell økonomi, eller ha tilsvarende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktor- og stipendiatstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: helene.e.figved@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • ev prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • for postdoktor: dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad. 
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor eller stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. 

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS