Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

1-2 stillinger som postdoktor i lingvistikk

Søknadsfrist: 24.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingene

Ved Institutt for språk og kultur (ISK), Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, er det ledig 1-2 stillinger som postdoktor tilknyttet forskningsprosjektet ExSynOp – Experimental approaches to Syntactic Optionality. En beskrivelse av prosjektet finnes her: Experimental approaches to Syntactic Optionality.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og strekker seg fra 2020 til 2024. Stillingen er en tidsbegrenset stilling med en varighet på tre år.

Stillingen er hovedsakelig ment å gi kvalifikasjoner for arbeid i akademiske toppstillinger.

ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 25 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø blant annet representert med AcqVA Aurora Center, samt forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), og teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish) og sosiolingvistikk. Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene «Health, Art and Society» (HAS), Russian Space (RSCPR), Libraries, archives, museums, in the community (LAMCOM), Arctic Humanities, Just Literature (JUL), Interdisciplinary Phenomenology (IP), Worlding Northern Art (WONA) og Multilingual North Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Stillingens forskningsområde/prosjekt

Prosjektet dekker flere kjerneområder innen språkvitenskap, for eksempel psykolingvistikk, språktilegnelse, fonetikk / fonologi og teoretisk språkvitenskap. Personen som får stillingen forventes å delta i feltarbeid i Norge, Sverige og Danmark, og også i dataanalyse og utvikling av nye eksperimentelle paradigmer.

Ingen prosjektbeskrivelse skal sendes inn, men i søknadsbrevet skal det tydelig fremgå hvordan søkerens interesser og erfaring passer med stillingen.

For mer informasjon, se hele prosjektbeskrivelsen i lenken over.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves doktorgrad i språkvitenskap, psykologi eller nærliggende disipliner. Søkere må enten ha en norsk doktorgrad eller tilsvarende utdanning fra utlandet innenfor lingvistikk, psykologi eller nærliggende område.

Søkere må dokumentere forskningskompetanse og vitenskapelig produksjon innen ett eller flere av følgende felt: psykolingvistikk, språktilegnelse, fonetikk / fonologi og teoretisk språkvitenskap.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad. Du må ha disputert før oppstart i stillingen.

Tidligere erfaring innen et av feltene nevnt ovenfor er påkrevd. Tidligere erfaring fra datainnsamling med voksne eller barn vil ikke være nødvendig, men ønsket.

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlige egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren levere en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon som indikerer hvilke arbeider som er mest relevant i forhold til den utlyste stillingen, og som derfor bør vektlegges i vurderingen.

Noter at prosjektskisse ikke skal leveres, da stillingen vil være innen et allerede innvilget prosjekt. Andre arbeider skal bare beskrives helt kort for å vise dybden i den vitenskapelige produksjonen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).   UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen