LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i samfunnets risikostyring av hydrogen som energibærer

Søknadsfrist: 08.04.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i samfunnets risikostyring av hydrogen som energibærer, ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig fra 01.05.2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Equinor Akademia programmet.

Hovedfokuset i prosjektet er samfunnets styring av sikkerheten i forbindelse med bruk av hydrogen som energibærer. Prosjektet skal identifisere og analysere drivere og barrierer relatert til implementering av hydrogen som energibærer i samfunnet, spesielt med hensyn til utforming av rammeverk for regulering. Stipendiaten skal analysere hvordan ulike utforminger av risikoregulering påvirker samfunnsmessige tilpasninger ved implementering og bruk av hydrogen som energibærer. Prosjektet er en del av samarbeidsprosjektet “Hydrogen som energibærer i samfunnet: risikobilde, risikobevissthet og offentlig aksept” (HySociety). Dette er et pågående prosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB). HySociety har oppstått gjennom UiS / UiB-samarbeidet, med felles interesse for å studere sårbarheter i samfunnet eksponert for alvorlig brann- og eksplosjonsrisiko. UiS samarbeider med UiB i flere forskningsaktiviteter relatert til sikkerhet ifm bruk av hydrogen som energibærer. Dette doktorgradsprosjektet vil være et tverrvitenskapelig prosjekt ledet av Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, i samarbeid med Institutt for energiressurser og Universitetet i Bergen (UiB). Prosjektet passer godt med UiS sin universitetsstrategi, hvor klimaendringer og overgang til bærekraftig energi er løftet frem som spesielt viktige fokusområder.

Hydrogen kan bli løsningen på overgangen til bærekraftige energisystemer for å dekke energibehovene i samfunn. Hydrogen kan lagres og transporteres i komprimert, flytende eller kjemisk form, og kan brukes i f.eks. turbiner og brenselceller for å levere elektrisk eller mekanisk energi, samt varme etter behov. Utbredt bruk av hydrogenteknologier i samfunnet vil imidlertid kreve enorme investeringer. Dette innebærer kommersiell og politisk involvering og engasjement, og dermed influere forskningsprioriteringer og beslutninger. Faren for alvorlige ulykker og økt sårbarhet i energisystemet representerer en betydelig risiko for alle interessenter.

Utviklingen av samfunnets sikkerhetsstrukturer krever en klar forståelse av hvordan man kan etablere og håndheve regelverk som dekker alle systemnivåene. Prosjektet vil studere mulige funksjonskrav og andre formelle begrensninger som bidrar til effektiv og sikker drift av kritiske samfunnsfunksjoner utviklet for hydrogensystemer. Relevante kritiske samfunnsfunksjoner vil f.eks. være transport og elektrisk energi.

HySociety-prosjektet skal identifisere, analysere og strukturere den relative betydningen av faktorer som påvirker implementeringen av hydrogen som energibærer i samfunnet.

Prosjektet vil dermed bidra til:

 • Ny kunnskap og økt forståelse av de tekniske og samfunnsmessige utfordringene knyttet til sikker bruk av hydrogen som energibærer, med særlig fokus på transportsektoren.
 • Vitenskapelig basert kunnskap for sentrale beslutningstakere i arbeidet med å utvikle et reguleringsregime som er effektivt utformet for å dekke og håndtere risikoer forbundet med hydrogenteknologier.

Analysen av barrierer og drivere for omfattende bruk av hydrogen i samfunnet vil kreve vitenskapelig basert kunnskap om de fysiske og kjemiske egenskapene til hydrogen, samt typiske parametere som påvirker sikkerheten til hydrogeninstallasjoner (f.eks. mengden av hydrogen i systemet, omsetting eller transport av energi i systemet, grad av innestenging og blokkering, muligheter for robust eller resilient design, typiske trykk og temperaturer under lagring og i prosess, osv. Systemtenkning danner den overordnede sikkerhetsstyringsteorien, som inkluderer design av sikkerhetsstrukturer, utvikling av systembegrensninger og kontrollsystemer.

Forskningsaktivitetene vil bli samordnet med pågående nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om hydrogensikkerhet, og i samspill med relevante nettverk som International Association for Hydrogen Safety (IA HySafe) og IEA Hydrogen. Utvikling av samarbeid med pågående prosjekter; CATS (kapasitetsløft tunnelsikkerhet - UiS (https://www.uis.no/nb/kapasitetsloft-tunnelsikkerhet-kats), “HySociety - risikokommunikasjon” (UiB - PhD-prosjekt) blir også viktig.

Motivasjonsbrev

Som søker må du utarbeide et motivasjonsbrev (3-5 sider) som beskriver dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen. Brevet bør også inneholde en diskusjon om hvordan kompetansen din er relevant for forskningsprosjektet, og en kort oversikt over hvordan du vil gjennomføre prosjektet.

Det er mulig å jobbe med flere temaer, men tverrfaglige perspektiver er å foretrekke. I løpet av de første tre månedene av ansettelsesperioden vil ditt prosjektforslag bli videreutviklet i samarbeid med veilederne dine til en prosjektbeskrivelse for doktorgradsstudiet.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnssikkerhet, risikostyring, relevant utdanning innen miljø- eller helsevitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre forskerutdanningen, fortrinnsvis av nyere dato.

Du må ha innsikt i transportsektorene og i målorienterte reguleringsprinsipper.

Det er en fordel å ha grunnleggende forståelse av de fysiske og kjemiske egenskapene ved hydrogen og innsikt i typiske hydrogeninstallasjoner.

Erfaring med/fra følgende områder vil også bli ansett som en fordel:

 • tekniske sikkerhetssystemer
 • risikoanalyse og risikovurdering av energisystemer
 • konstruksjon og analyse av reguleringsregimer
 • numerisk fluiddynamikk (CFD) programvare
 • tverrvitenskapelig arbeid
 • forskning på hydrogensikkerhet
 • forskning og vitenskapelige publiseringsprosesser

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdighetert i både muntlig og skriftlig engelsk og et skandinavisk språk. Prosjektet vil kreve tett samarbeid med skandinavisk industri og gjennomgang av historiske dokumenter skrevet på norsk.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stipendiatstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Ove Njå, tlf: +47 51832268, e-post: ove.njaa@uis.no eller til
 • Instituttleder Tore Markeset, tlf: +47 51832191, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknad, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS