Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktorer knyttet til risikokommunikasjon under pandemi

Søknadsfrist: 04.06.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har i tilknytning til en hasteutlysning av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd i forbindelse med det pågående koronautbruddet, ledig inntil tre åremålsstillinger som postdoktor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Postdoktorstillingene skal gi forskere med doktorgrad innenfor aktuelle fagområder anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidatene ansettes for en periode på to år i 100% stilling.

Stillingene ønskes besatt så snart som mulig.

Om prosjektene og fagområdet

Stillingene er relatert til samfunnssikkerhet. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsprosjekt:

‘Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak’ (PAN-FIGHT).'

Prosjektet vil undersøke politiske og sosiale dimensjoner ved COVID-19-pandemien, ved å utforske helserisikokommunikasjon og betydning av sosiale og kulturelle forskjeller. Prosjektet skal lede fram til ny kunnskap om hvordan nasjonale og lokale styresmakter, såvel som helseinstitusjoner kan bedre risikokommunikasjonen sin for å minske sosial sårbarhet. Ved å gjøre dette, bidrar prosjektet til å forbedre beredskap, resiliens og samfunnssikkerhet.

Postdoktor 1: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, helseledelse, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med kvalitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Comparing Governmental/Public Health Authorities’ Risk Communication Strategies i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Mathilde Bourrier.

Postdoktor 2: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet og risikostyring, helse og medisin, psykologi, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Comparing compliance i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Frederic Bouder.

Postdoktor 3: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, samfunnsvitenskap, kjønnsforskning eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og kjønnsforskning, og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Gendered dimensions of pandemic risk communication i nært samarbeid med arbeidspakkeleder førsteamanuensis Hande Eslen Ziya.

Posisjoneringsskisse:

Søkere bes i en 1-2-siders skisse posisjonere seg i forhold til risikokommunikasjon og en eller flere av de skisserte profilene over, og redegjøre for sin motivasjon for å gå i gang med et slikt prosjekt. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område, se ovenfor. Doktorgraden bør fortrinnsvis være av nyere dato. Du vil ikke være en aktuell kandidat for stillingen dersom du ikke har levert doktorgradsavhandling. Dersom du har levert doktorgradsavhandling men ikke disputert, kan du bli vurdert som aktuell.

Det kreves også god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk.

Posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • er nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher (PAN-FIGHT), e-post: [email protected] tlf: 51831185 eller
 • Instituttleder Tore Markeset, e-post: [email protected] tlf 51832191

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot Amelia Treen, e-post: [email protected], tlf 5183 1419.

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • posisjoneringsskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen