LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Norec deltaker som optiker i inntil 100% stilling

Søknadsfrist: 12.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap søker Norec deltaker som optiker i inntil 100% stilling

Om stillingen

Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig omgående prosjektstillinger som Norwegian Agency for Exchange Cooperation (Norec) deltaker frem til 1.7.2022 med mulighet til forlengelse. Stillingene er tilknyttet prosjekt med tittelen EYE-FX (Eye Education Foreign Exchange). Prosjektet er støttet av Norec.

Stillingen er knyttet til Institutt for lysdesign, radiografi og optometri og nærmeste overordnede er instituttleder, som også er hovedarbeidssted.

Om prosjektet

USN koordinerer et Norec i partnerskap med African Eye Institute (Durban, Sør-Afrika) og Masinde Muliro University of Science and Technology (Kakamega, Kenya). Prosjektet er treårig og har som fokus å støtte alle tre partnernes utvikling av optometriutdanning. En viktig rolle blir også å bidra inn til at USN når sine mål i internasjonaliseringsstrategien og styrke internasjonalisering av optometriutdanningen også her hjemme.

EYE-FX har som mål å være en aktør i globale utviklingsprogram innen øyehelse, og særlig til utvikling av kompetansebygging innen feltet. Deltakeren vil bruke sin profesjonelle bakgrunn i en ny setting, med fokus på å videreutvikle den inn mot forebygging av blindhetpå et globalt nivå og få kunnskap om utviklingsarbeid innen øyehelse. Det er et mål at deltakeren gjennom Prosjektperioden vil ha bygget opp kunnskap og engasjement til å være en endringsagent som vil kunne spille en ledende rolle inn i videre prosjekter ogutviklingsarbeid på feltet senere. Nåværende prosjektperioden har fokus på utvikling av internasjonalt samarbeid gjennom bruk av digitale hjelpemidler. Fokus er på å fremme klinisk veiledning av studentene.

Nå er det runde 2 i prosjektet som skal ansette to medarbeidere. Disse vil ha arbeidssted USN, Kongsberg. Det vil også være muligheter for digitale tilrettelegginger. Deltakeren vil også bidra inn i utviklingen av selve EYE-FX-samarbeidet og vil få oppgaverknyttet inn mot prosjektadministrasjon og prosjektutvikling her.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Oppgaver for stillingen vil blant annet være:

  • En trainee-rolle for internasjonalt utviklingssamarbeid innen optometri og øyehelse.
  • Ta del i daglige aktiviteter ved USN (Prosjektarbeid og klinisk veiledning)
  • En rolle inn i å styrke EYE-FX-prosjektet.
  • Få kunnskap om finansieringsordninger for utviklingssamarbeid innen øyehelse.
  • Rapportskriving, handlingsplaner, m.m.
  • Presentasjoner av aktiviteter ved EYE-FX

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves minimum bachelorgrad innen optometri. Søkere med mastergrad er ønskelig.

Søkeren må ha stor interesse for globale helsespørsmål, og ha et ønske om å jobbe med global øyehelse og være med på utviklingen på feltet. Tidligere internasjonal erfaring gjennom studie-/praksisopphold i utlandet eller arbeid i utlandet er ønskelig.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning ogforskning.

Personlige egenskaper

Søkeren bør ha høy motivasjon for selvstendighet, være fleksibel og ha kultursensitivitet, tverrkulturelle kommunikasjonsevner. Søkeren bør evne å få overblikk over prosjekters utfordringer og vise en positiv holdning og tilnærming til disse. Den må samtidig væremotivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Prosjektdeltakeren til EYE-FX må være mellom 22- 35 år.Arbeidsspråk vil være norsk og engelsk.

Lønn og vilkår

Det vil tilbys lønn etter kvalifikasjoner som tilsvarer en årslønn fra NOK 482 500 – 500 000.

Fra lønnen går det lovfestede innskudd til Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. [Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene.] På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

UniversitetUniversitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet2. kontaktinformasjon til tre referanser

CV og søknadstekst må være på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at alle øvrige dokumenter må være på et skandinavisk språk eller påengelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.et i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Powered by Labrador CMS