LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskningstekniker - Avdeling for komparativ medisin

Søknadsfrist: 18.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) er det ledig en 100% fast stilling som forskningstekniker. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen.

AKM er en kjernefasilitet ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Avdelingen er en forsøksdyravdeling for oppstalling og bruk av laboratoriedyr (mus, rotter, sebrafisk og gris) i biomedisinsk forskning. AKM har syv ansatte og har de siste årene gjennomgått omfattende utbygging og modernisering og er nå framtidsrettet, velutstyrt og med gode arealer. Enheten driftes med høyt fokus på etisk og dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av dyr i medisinsk forskning. 

AKM benyttes av forskningsgrupper ved Helsefak innenfor preklinisk biomedisinsk forskning på kreft, stamceller, neurovitenskap, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, metabolske og autoimmune sykdommer. AKM betjener også biomedisinske forskningsgrupper fra andre fakultet på UIT, samt eksterne samarbeidspartnere som UNN, forskningsinstitutter og bioteknologifirma i Tromsø-regionen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

Den ansatte skal delta i den daglige drift av avdelingen og primære arbeidsoppgaver omfatter:

 • Daglig stell og tilsyn av forsøksdyr
 • Bistand og teknisk assistanse ved forsøk
 • Journalføring og dokumentasjonsarbeid
 • Orden, rydding, vask og desinfeksjon av utstyr
 • Helgevakt og beredskapsvakt (telefonvakt) hver 4-5 uke (honoreres etter egen særavtale)

Da avdelingen er under betydelig utvikling, og vi ivaretar mange ulike funksjoner og dyrearter vil det for egnet søker være mulig å ivareta andre spesialfunksjoner i avdelingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For tilsetting som forskningstekniker kreves utdanning fra videregående skole eller spesialutdanning tilpasset de primære arbeidsoppgaver. Relevant praktisk erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Siden flere av brukerne av AKM er utenlandske, kreves det gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Den som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Det vil legges stor vekt på at søker har forsøksdyrskurs i henhold til regelverkets kompetansekrav til personell som jobber med forsøksdyr og erfaring med de dyrearter som oppstalles på AKM (mus, rotte, sebrafisk og gris). Søker bør også ha generell IT-kompetanse, da journalføring må kunne gjøres elektronisk i tillegg til at en del administrative oppgaver må forventes.

Arbeidet er allsidig, men kan være fysisk krevende, og krever derfor normal fysisk form. Den som ansettes kan ikke være allergisk mot dyr, kjemikalier eller planter eller ha økt risiko for å utvikle allergi.

Vi ønsker oss en medarbeider som er ansvarsbevisst med interesse for dyr og forskning.

 Viktige personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Effektiv og kvalitetsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

En fast stilling på UiT Norges Arktiske Universitet, med mange fordeler innenfor faglig utvikling, godt arbeidsmiljø og gode velferds-, lønns- og pensjonsordninger. Det er mulig å delta på interne- og eksterne kurs og konferanser, og bli en aktiv del av forskningsmiljøet på UiT. Arbeidet er forutsigbart og har fastlagte arbeidstider uten overarbeid, kompatibelt med et aktivt familie- og fritidsliv. Du vil kunne få stor innflytelse på personlig utvikling og utforming av eget fagområde på AKM. Du vil få en hverdag med varierte arbeidsoppgaver i en avdeling med høy faglighet, god stemning og et godt arbeidsmiljø.

Spesielt har UiT høyt fokus på- og gode avtaler innenfor:

 • Kompetanseutvikling
 • Etikk og personvern
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Arbeidstider og ferie
 • Fravær og permisjoner

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1512 forskningstekniker. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS