Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i urfolksstudier (vikariat)

Søknadsfrist: 28.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Senter for samiske studier (SESAM) er det ledig vikariat (2,5 år) som universitetslektor innen fagområdet urfolksstudier.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Torjer A. Olsen, tlf 776 46912, e-post: [email protected] eller kontorsjef Hildegunn Bruland, tlf. 77 64 55 35, e-post: [email protected]

Senter for samiske studier utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og organiserer studieprogrammet Master i urfolksstudier som stillingen er knytta til.

Målet til SESAM er å drive og bidra til økt samisk og urfolksrelatert forskning og formidling, samt tilby og styrke studier som omhandler samisk språk, samfunn og kultur og urfolks situasjoner og rettigheter. Senterets aktiviteter skal bidra til å styrke samiske språk i akademiske sammenhenger, samt utvikle samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. SESAM skal videre bistå ledelsen ved universitetet og fakultetet når det gjelder samiske og urfolksrelaterte spørsmål. Senteret har ansvaret for to internasjonale masterprogrammer: Et toårig program i urfolksstudier (MIS), samt et fellesgradsprogram i styring og entreprenørskap i nordlige områder og urfolksområder (GENI) som tilbys på nett og kan tas både på heltid og deltid.

Masterprogrammet i urfolkstudier er et engelskspråklig toårig flerfaglig studium med fordypning i komparative urfolksspørsmål med utgangspunkt i den særskilte forskningsbaserte kompetansen på samiske og andre urfolksspørsmål ved UiT. Mastertilbudet inngår i satsinga på internasjonalisering og studiet rekrutterer studenter fra store deler av verden. Målgruppa er studenter med spesielle interesser for urfolks- og minoritetsspørsmål.

SESAM har også det faglige ansvaret for nettstedet Reaidu, som er en læringsressurs om samisk samfunn, historie og kultur til bruk særlig for lærerstudenter ved UiT. Reaidu er under utvikling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stillingens arbeidsoppgaver/om prosjektet

Stillingens hovedoppgave vil være forskning, undervisning og veiledning ved Master i urfolksstudier, med et særlig ansvar for undervisning i samfunnsvitenskapelig metode og å lede seminarer i tilknytning til skriving av masteroppgaven. Den som tilsettes skal kunne drive veiledning av individuelle masteroppgaver, eksamensarbeid og delta i faglige ekskursjoner. Det kreves forsknings- og undervisningskompetanse innen det samfunnsvitenskapelige fagfeltet. Videre kreves det at søkere kan dokumentere et forskningsmessig fokus på urfolk og deres livsvilkår i fortid og nåtid. Den som tilsettes, skal samarbeide tett med faglig koordinator for urfolksmasteren. Det forventes at den som tilsettes engasjerer seg i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet som til enhver tid foregår på urfolksmasteren og andre studietilbud som Senter for samiske studier er involvert i. Flerfaglig samarbeid er et prioritert område.

I tillegg skal den som ansettes ha ansvar for faglig drift og videreutvikling av nettstedet Reaidu. Dette innebærer å redigere og utarbeide skolerelevante tekster om samiske forhold til bruk på nettstedet, samt å kunne arbeide med digital formidling. 20 % av stillinga settes av til arbeidet med Reaidu.

Kvalifikasjoner

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige fag ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Arbeidet med Master i urfolksstudier skjer hovedsakelig på engelsk. Dermed kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Arbeidet med Reaidu krever gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk om temaer knyttet til samiske forhold. Kunnskap, muntlig og skriftlig, i ett eller flere av de samiske språkene er ikke et krav, men vil telle positivt i vurderinga av søkerne.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS