Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i samisk språkvitenskap

Søknadsfrist: 10.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for språk og kultur

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ledig en fast universitetslektorstilling i samisk språkvitenskap. Stillingen har som hovedarbeidsområde undervisning.

ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 25 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø blant annet representert med AcqVA Aurora Center, samt forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), og teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish) og sosiolingvistikk. Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene «Health, Art and Society» (HAS), Russian Space (RSCPR), Libraries, archives, museums, in the community (LAMCOM), Arctic Voices in Art and Literature (ARCTIC VOICES), Just Literature (JUL), Interdisciplinary Phenomenology (IP) Worlding Northern Art (WONA) og Multilingual North Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Arbeidssted er campus Tromsø.

Stillingens forskningsområde eller arbeidsområde

Institutt for språk og kultur har bachelor- og masterprogram i nordsamisk som morsmål. I tillegg tilbyr instituttet et årsstudium i nordsamisk som fremmedspråk, i tillegg til at det planlegges en påbygningsenhet. Bachelorprogrammet inngår som fag i universitetets integrerte lektorutdanning i språk og samfunnsfag rettet mot 8.–13. klassetrinn, og programmene kan også inngå i lærerutdanningen rettet mot lavere klassetrinn.

For stillingen søkes universitetslektor som er kvalifisert innen nordsamisk språkvitenskap.

Den som ansettes bør kunne undervise på alle nivå, i tillegg til veiledning, eksamensarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Undervisningsspråket er i de fleste tilfeller nordsamisk. Den som ansettes må også kunne arbeide opp mot de lokale samiske språksentrene. Andre oppgaver kan pålegges ved behov.

Det forventes at den som ansettes deltar i en eller flere forskninsgrupper ved instituttet, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen som universitetslektor kreves:

 • mastergrad eller hovedfag i samisk språkvitenskap
 • språkferdigheter i nordsamisk (muntlig og skriftlig) på tilnærmet morsmålsnivå
 • gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre stillingen, men søkere som har levert masteroppgave til vurdering før søknadsfristen oppfordres også til å søke.

Følgende vil bli vektlagt:

 • erfaring fra undervisning i samisk på høgere nivå
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- og hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • morsmålskunnskaper i nordsamisk

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • masteroppgave
 • en liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen