LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i norsk som andrespråk

Søknadsfrist: 20.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det en ledig stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud. 

Om Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) er et institutt med stor tematisk bredde og et svært aktivt forskningsmiljø. Det er til sammen ca. 160 ansatte, primært ved campus Tromsø, men også ved campus Alta. Instituttet har omtrent 500 studenter.

Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL). I tillegg kommer forskningsgrupper innen språktilegnelse (AcqVA), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), samt sosiolingvistikk flerspråkligehet og revitalisering (MultiNor).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Arctic Voices, Engaging Conflicts in a Digital Era (ENCODE), Health, Art and Society (HAS), Interdisciplinary Phenomenology (IP) og Pax Slavia in FLux: European Contexts (PSIF).

ISK tilbyr undervisning i språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium, samt tre internasjonale masterprogram. Instituttet har studieretning i nordsamisk, spansk, engelsk, nordisk og russisk (fag 1 og fag 2), og tysk som fag 2 i lektorutdanningen 8-13. I tillegg har instituttet har ansvar for samisk som fag i grunnskolelærerutdanningen (på morsmålsnivå og som andrespråk). Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap. 

Stillingens arbeidsområde

Vi søker en engasjert kollega til vår faggruppe for norsk som andrespråk. Stillingens hovedarbeidsområde vil være å undervise i norsk for ansatte og internasjonale studenter, samt å bidra til å videreutvikle fleksibel norsopplæring for ansatte. 

UiT tilbyr norsk som andrespråk på alle nivå, A1-C1 (fra begynnernivå til avansert språknivå). Studentgruppen er fra hele verden, de er motiverte og høyt utdannet. Stillingen vil inngå i en faggruppe bestående av tre faste stillinger som har godt samarbeid med nordisk språkvitenskap og forskingsgruppen Acquisition, Variation and Attrition (AcqVA). Fokusområder for arbeidet i AcqVA er blant annet hvordan flerspråklige lærer språk og hvordan man kan utforme gode undervisningsopplegg for norsk andrespråksopplæring.

Vi er opptatt av å skape både et godt lærings- og arbeidsmiljø. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet, derunder bidra med faglig formidling mot allmenheten. 

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • mastergrad i nordisk eller lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning nordisk
 • norsk språkkompetanse på morsmålsnivå
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Søkere som gjennom utdanning og/eller forskning har skaffet seg kompetanse i fagfeltetnorsk som andrespråk vil foretrekkes. Det ønskes også relevant undervisningserfaring.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har

 • gode samarbeidsevner
 • evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Stilling som universitetslektor krever 

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se eget avsnitt under)

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

 a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et godt og engasjerende fagmiljø
 • En arbeidshverdag hvor du møter mennesker fra hele verden
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS