Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Leder for USN Handelshøyskolen etter- og videreutdanning

Søknadsfrist: 17.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.


USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr bl.a lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Ringerike. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast stilling som leder for USN Handelshøyskolen etter- og videreutdanning.

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det en nyopprettet fast 100 % stilling som leder for USN Handelshøyskolen etter- og videreutdanningsteam. Nærmeste leder er fakultetsdirektør.

USN Handelshøyskolen har ansatte og studenter på fem studiesteder (Drammen, Bø, Kongsberg, Ringerike og Vestfold). Hovedarbeidssted vil fortrinnsvis være Drammen. Reiseaktivitet og arbeid på tvers av våre campus må påregnes. Du kan lese mer om fakultetet her.

Eksternt finansiert virksomhet og livslang læring er et prioritert strategisk satsingsområde ved USN. Det inngår i fakultetets og universitetets strategi å være relevant for arbeidslivet og en leverandør av kompetanseløftet i regionen. Fakultetet søker en samlende EVU-leder som evner å kombinere det fagstrategiske med daglig drift. Fakultetet er i sterk utvikling og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realiseringen av våre faglige ambisjoner og strategier innenfor etter- og videreutdanningsområdet.

Fakultetets EVU-virksomhet skal levere kurs, emner, programmer og prosjekter tilrettelagt for arbeidslivets behov, næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Mindre oppdragsprosjekter kan også legges administrativt til fakultetets EVU-team.

EVU-leder skal samarbeide tett med fakultetets ledergruppe, og skal sammen med instituttene sørge for en god balanse mellom omfanget av etter- og videreutdanning og ordinære studietilbud. Du vil som EVU-leder ha det faglige og administrative ansvaret for utviklingsarbeidet i enheten. EVU-leder har personalansvar for det administrative EVU-teamet som per i dag består av seks medarbeidere, samt økonomi- og resultatansvar for EVU-virksomheten. EVU-leder skal i tillegg være en pådriver i samarbeid med eksterne aktører.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede fakultetets EVU-enhet, med delegert fagansvar, økonomi- og personalansvar
 • Markedsføre og profilere, både internt og eksternt, fakultetets eksternt finansierte aktiviteter
 • Lede arbeidet med produktutvikling, markedsorientering og kursaktivitet i samarbeid med EVU-teamet, visedekan for utdanning og instituttledere.
 • EVU-leder har en operativ funksjon i gjennomføring av EVU-tilbudene og kan tillegges emneansvar, undervisnings- og veiledningsoppgaver
 • Delta i anbudsprosesser sammen med faglig ansatte
 • Sikre god gjennomføring av pågående prosjekter, samt legge til rette for kvalitetsutvikling av etter- og videreutdanningstilbudene i fakultetet i nært samarbeid med instituttene.
 • Være en pådriver for å utvikle og inngå avtaler med eksterne samarbeidspartnere og nye markeder, samt delta i og utvikle eksterne nettverk
 • Følge opp høringer og annen saksbehandling som omhandler EVU-området
 • Være oppdatert på aktuelle lover og forskrifter for EVU-feltet og påse at disse overholdes
 • Håndtere andre oppgaver som naturlig faller inn under ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning fortrinnsvis på førstelektor- eller førsteamanuensisnivå eller tilsvarende.
 • Ledererfaring, herunder også erfaring med prosjektledelse og god økonomisk forståelse, vil bli vektlagt
 • Bør ha kjennskap til og erfaring fra UH-sektoren, samt inneha oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren
 • Inneha oppdatert digital kompetanse
 • Erfaring med saks- og utredningsarbeid
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig
 • Undervisnings- og veiledererfaring
 • Må ha gode språkkunnskaper – både norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Solide samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å jobbe i team
 • Beslutningsdyktig og evne til å motivere og ha en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Analytisk og strategisk tilnærming
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Strukturert og planmessig
 • God organisasjonsforståelse
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse - og karriereutvikling
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Studieleder (SKO 1473): NOK 640 200 -741 300 per år. Lønnstrinn 70-77 . Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset, [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen