LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Studiekoordinator (vikariat) - Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Søknadsfrist: 14.06.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 1.900 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.

I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.

Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora er den viktigaste institusjonen i regionen for utdanning av lærarer til barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, høgskule og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innanfor språk, religion, historie, samt åtte masterprogram og to doktorgradsutdanningar. Fakultetet har ein nasjonal posisjon innanfor forsking og undervisning i lese- og skrivevanskar og åtferdsvanskar gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking (Læringsmiljøsenteret).


Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommunar og fylke om etter- og vidareutdanning.Totalt har fakultetet om lag 3.000 studentar og 320 tilsette fordelte på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærarutdanning, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Institutt for barnehagelærarutdanning har ansvar for barnehagelærarutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitskap, medansvar for doktorgradsutdanning samt etter- og vidareutdanningsverksemd for barnehagelærarar. Instituttet har og ansvar for eit halvårleg studieprogram for utvekslingsstudentar, Comparative Educational Studies. Ein stor del av forskinga ved instituttet er organisert under programområdet «Læringskulturar i barnehagen» . Programområdet har fem forskargrupper: Estetiske og emosjonelle læreprosessar; Barns språklege og litterære praksisar; Kvalitet, profesjon og læring; Verdiar i barnehagen; Sustainability, STEM and Physical Education.Universitetet i Stavanger blei i desember 2017 utnemnt av Forskningsrådet som eit av to nasjonale Senter for barnehageforsking for dei neste fem åra, med høve til forlenging i ytterlegare fem år. Institutt for barnehagelærarutdanning vil ha ei sentrale rolle i dette. Visjonen til instituttet er å vere nyskapande og innovative på forsking og undervisning innanfor barnehagefeltet. Verksemda ved instituttet skal pregast av kvalitetar og verdiar knytt til barnehagefeltet, som openheit og interesse, utforskingstrong og læring, leik og kreativitet, relasjonar prega av ansvar og respekt, samt eit tydeleg samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærarar. Det er i dag 60 tilsette og 700 studentar ved instituttet.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat i 50% stilling som studiekoordinator ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Institutt for barnehagelærarutdanning. Vikariatet er ledig frå 1.8.2023 til og med 31.7.2024. Det kan bli aktuelt å tilby utvida stillingsstørrelsen haustsemesteret 2023.

Som studiekoordinator vil du få ein variert, interessant og travel kvardag der du jobbar tett på studentar som tar barnehagelærarutdanning Du vi inngå i den administrative staben med studie- praksis- og eksamenskoordinatorar som støttar dei vitskapelege tilsette i drift og utvikling av barnehagelærarutdanning (bachelor), mastergradutdanning i barnehagevitskap, doktorgradsutdanning samt etter- og vidareutdanningsverksemd for barnehagelærarar. Instituttet har og ansvar for eit halvårleg studieprogram for utvekslingsstudentar, Comparative Educational Studies. Det er i dag 60 tilsette og 700 studentar ved instituttet.

Hovudoppgåver

 • sakshandsaming og koordinering av fag- og studiesaker i barnehagelærarutdanning
 • oppfølging av internasjonale tiltak på instituttet
 • mottak og oppfølging av nye studentar

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med administrasjonsarbeid, gjerne innanfor utdanningssektoren
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Vidare blir det lagt vekt på at du:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommande
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er sjølvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosessar

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • løn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103., kode 1408, kr 230 000 - 260 000 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare løn bli vurdert. Frå løna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Universitetet vil rekruttera fleire menn til administrasjonen og oppmodar derfor spesielt menn til å søke. Dersom fleire søkjarar vert vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjonar, vil ein mann bli prioritert føre ei kvinne.

Her kan du lese meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Kontorsjef Olav Kylland, tlf 51834239, e-post: olav.kylland@uis.no eller til 
 • Studiekoordinator Inger Marie Øglænd, tlf: 51832948, e-post: inger.m.oglend@uis.no

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette. 

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS