LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

To saksbehandlere knyttet til HR-rekruttering (100% stillinger – vikariat)

Søknadsfrist: 25.09.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Seksjon for rekruttering

Om stillingene

Vi ønsker oss vikarer som kan bidra inn i Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse og engasjement for rekrutteringsarbeid.

Seksjon for rekruttering tilbyr rådgivningstjenester og ivaretar saksbehandling i rekrutterings- og ansettelsessaker i alle typer stillinger ved UiT. Det er ønskelig med oppstart senest 01.01.2024, med varighet til 30.11.2024.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Om Rekrutteringstjenesten

Seksjon for rekruttering er en av fire seksjoner i Avdeling for organisasjon og økonomi. Avdelingen tilhører universitetsadministrasjonen og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte, hvorav 15 tilhører Rekrutteringstjenesten.

Vi ivaretar utlysninger og ansettelser i alle typer stillinger for hele universitetet. I 2022 lyste vi ut totalt 480 stillinger, fordelt på 275 vitenskapelige stillinger og 206 teknisk/administrative stillinger.

Andre arbeidsområder i seksjonen inkluderer deltakelse i forbedring- og endringsprosesser på tvers av seksjoner og enheter, utvikling og implementering av nye HR-systemer, deltakelse i intervju/selektering av lederstillinger, merkevarebygging av UiT som arbeidsgiver, for å nevne noe. Seksjonen er i stadig utvikling og arbeidsområdene vil endre seg i takt med dette.

Du får jobbe med

 • selvstendig saksbehandling av ansettelsessaker, i nært samarbeid med ledere på alle nivå
 • ansvar som pådriver og oppfølging i ansettelsesprosesser
 • sekretariatarbeid knyttet til UiTs ulike ansettelsesutvalg og -råd
 • forvaltning av lover- og regelverk knyttet til ansettelse i ulike typer stillinger

Som førstekonsulent i Rekrutteringstjenesten vil du være ansvarlig for din egen portefølje av ansettelsessaker som skal følges opp fra start til slutt – fra behovet oppstår til en kandidat er ansatt. Dette innebærer tett dialog og samarbeid med ulike ledere og fagmiljø.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, minimum bachelorgrad, gjerne med administrasjon, HR, personalledelse eller rettsvitenskap i fagkretsen
 • relevant saksbehandlererfaring, gjerne fra HR-feltet og arbeid med ansettelser, men nyutdannede med interesse for rekrutteringsarbeid kan også være aktuelle
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk, i tillegg er det en fordel om du behersker samisk og/eller er trygg i nynorsk eller bokmål som sidemål
 • evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer

For at du skal lykkes i stillingen må du være:

 • strukturert – du evner å prioritere mellom arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • ansvarlig – du er nøyaktig og kan jobbe selvstendig med problemstillinger
 • motivert – du tar initiativ, er pådriver i ansettelsesprosessen og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • serviceorientert – du er imøtekommende og hjelpsom i møte med kollegaer og søkere
 • god til å bygge relasjoner – du er flink til å kommunisere og kan samarbeide på tvers av seksjoner, fagområder og nivå

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • et sosialt arbeidsmiljø med kollegaer i alle aldre
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent etter statens regulativ kode 1408. Spesielt kvalifiserte vil bli vurdert for rådgiverkode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev, inkludert noen ord om din motivasjon for rekrutteringsarbeid
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS