Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Instituttnestleder - Institutt for pedagogikk er det ledig stilling

Søknadsfrist: 30.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap / Institutt for pedagogikk er det ledig stilling som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk (IPED) er det ledig 100% stilling som instituttnestleder ansatt på åremål for en periode på fire år.

Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Drammen og/eller Vestfold, men det vil være koordinerings- og ansvarsoppgaver på alle instituttets studiesteder. Instituttnestleder vil inngå i ledergruppa bestående av instituttleder og tre instituttnestledere.

Instituttet for pedagogikk har ca. 135 ansatte fordelt på studiestedene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Instituttets undervisningsoppgaver er primært knyttet til barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk som til sammen utgjør ca 3400 aktive studenter. I tillegg har instituttet ansvar og oppgaver knyttet til doktorgradsprogram, etter- og videreutdanning og oppfølging av en utstrakt og stadig ekspanderende oppdragsvirksomhet. Instituttets forskningsvirksomhet er fundamentert i 12 aktive forskergrupper, og er knyttet til profesjonsutdanninger og pedagogikk som fagdisiplin.

Instituttet har som mål å være en betydelig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor forskning og utviklingsarbeid tilknyttet og /eller i samarbeid med praksisfeltet. Instituttnestleder inngår i instituttets lederteam og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttet- forankret i institusjonens samfunnsmandat, strategiske mål og handlingsplaner. Ledergruppen har et felles ansvar for den kontinuerlige faglige utvikling av ansatte og daglige drift av instituttets virksomhet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Faglig ledelse: Instituttnestleder skal bidra til styring og administrasjon av studieprogrammer og etter- og videreutdanningsaktiviteter som tilhører instituttet.
 • Koordinere instituttets forpliktelser i studieprogrammene som tilhører fakultetet. Utvikling av studieprogrammene i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.
 • Personalansvar: Representere arbeidsgiver, bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø og ivareta ansattes mulighet til medvirkning.
 • Å bidra aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN
 • Bidra med å representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid.

Instituttnestleder kan delegeres økonomiansvar.

Stillingen kan tillegges andre arbeidsoppgaver ut ifra behov og ledergruppas totale kompetanse og sammensetning.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis dokumentert erfaring fra ledelse i utdanning eller tilsvarende.
 • Førstekompetanse innen instituttets fagområde er ønskelig.
 • Dokumentert faglig undervisningserfaring- og kompetanse
 • Forskningsmessig erfaring og produksjon.
 • Kompetanse og erfaring med utvikling av eksternt finansiert virksomhet er en fordel.
 • Erfaring med administrative systemer

Den som tilsettes må kunne kommunisere flytende muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt beherske engelsk.

Personlige egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil, preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik, selvstendig og aktiv i ledelsens teamsamarbeid
 • Engasjement og entusiasme for stillingen
 • Gode relasjonsegenskaper, herunder evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som stiller krav til evne og vilje til omstilling. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En krevende, men spennende jobb
 • Et faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Arbeidsbetingelser

 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner (Stillingskode 1475 (instituttnestleder): kr. 631 700 – 802 600 per år)
 • Fra lønn går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA § 13 (4)
 • Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig endring og det må påregnes interne og eksterne organisasjonsendringer som kan berøre ansvar og oppgaver
 • Åremålsstilling med varighet på fire år fra tiltredelsesdato

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fungerende instituttleder Bernt Andreas Hennum, tlf. 35 02 63 78 eller
 • Nestleder Meryl Sønderby Lillenes, tlf. 35 02 66 94

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen