LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Produktlinjeleiar - vitskaplege berekningar

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om IT-avdelinga her.

Ledig stilling ved IT-avdelinga – produktlinjeleiar vitskaplege berekningar

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Ledig stilling ved IT-avdelinga – produktlinjeleiar vitskaplege berekningar

IT-avdelinga ved UiB er eit av dei største IT-miljøa på Vestlandet.

Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan utvikling, drift, forvaltning og brukarstøtte. Vi er ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i spennande aktivitetar innanfor heile UiB si verksemd og med brei kontakt med brukarane ved universitetet. Vi har eit stort mangfald av teknologiar, kompetanse og nasjonalitetar.

IT-avdelinga har om lag 110 tilsette, i tillegg til lærlingar og deltidstilsette studentar. Avdelinga vil ha ei produktbasert tilnærming til våre leveransar. Den jobben har så vidt starta, og vi inviterer til å ta del i den vidare utviklinga.Ved IT-avdelinga er det ledig stilling som produktlinjeleiar for produktlinja vitskaplege berekningar.

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvarlig for å lede produktlinja for vitskapelege berekningar
 • Delta i nasjonalt og noe internasjonalt samarbeid for IT-tenester til forsking
 • Delegert personalansvar for oppfølging av tilsette som er knyta til produktlinja frå IT-avdelinga
 • Ansvarlig for budsjettering og oppfølging av økonomien til produktlinja
 • Delta i drift og utvikling av tenestene i produktlinja
 • Brubyggjar mellom ulike tungreknemiljø og jobbe tett samen med utviklings- og driftsmiljøa i produktteamet for digitale forskingstenester
 • Fagkompetanse innanfor gruppas område
 • Gi innspel for å førebygge framtidige problem

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Minimum mastergrad eller tilsvarande utdanning innafor IT, informatikk, naturvitenskap eller andre relevante fag med stor fokus på algoritmer og beregninger
 • Kjennskap til fagområda som er knytt til produktlinja vitskapelege berekningar
 • Erfaring som enten bruker eller administrator frå tungrekning eller liknande miljø
 • Gode problemløysingsevner
 • Evne til å bygge eit godt team i gruppa
 • Samhandlar med de andre teama i produktgruppa
 • Serviceinnstilt og opptatt av å finne løysingar
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig og med evne til å tilegne seg nødvendig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner (munnleg/skriftleg på norsk og engelsk)

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennande aktivitetar og brei kontakt med brukarane ved universitetet.
 • Moglegheit for vidareutvikling og kompetanseheving.
 • Stilling som senioringeniør (kode 1181) i ltr 67-72 (for tida. kr. 615 800 - 677 600 brutto) i statens regulativ. For særs kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt med høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Dei som blir tilsett kan få andre arbeidsoppgåver innan avdelinga sine arbeidsområde.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS