LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Forskingsrådgjevar - Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Søknadsfrist: 24.05.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutt med totalt om lag 120 tilsette og 2000 studentar.

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap har ledig vikariat som forskingsrådgjevar

Om stillinga:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig eit toårig vikariat i 50% stilling som forskningsrådgjevar ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS).

Stillinga kan ha arbeidsplass ved campus i Haugesund, Sogndal eller Bergen

Vikariatet er ledig frå 1. juni 2021. Forlenging kan bli aktuelt.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Saksførebuing og -oppfølging, strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utgreiings- og analyseoppgåver
 • Rådgjeving, mobilisering og støtte i samband med eksternt finansiert forskning
 • Sekretær for Forskings- og utviklingsutvalet (FoU-utvalget) ved fakultetet
 • Administrativ støtte for tildeling av intern FoU-tid
 • Administrativ støtte i kvalifiseringsprogram
 • Støtte til handtering av forskingsetiske problemstillingar
 • Forskningsadministrativ støtte til forskingsleiinga og forskingsprogram
 • Bistand ved forskingsarrangement/seminarer
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga ved behov

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høgare utdanning på masternivå
 • Relevant administrativ erfaring og spesialkompetanse innanfor ansvarsområdet og tilpassa funksjonane i stillinga
 • Rådgjevaren må kunne arbeide sjølvstendig og strategisk, ta initiativ og vere ein pådrivar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God munleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer ein medarbeidar som er fleksibel og omgjengeleg og som har evna til å arbeide strukturert og sjølvstendig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som forskingsrådgjevar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgjevar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Dersom vedlegga er større enn15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggast ved som lenke.

Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonr ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf. Offentleglova). Søkjaren vil bli varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Difor vil vi ha mest mogleg jamvekt mellom menn og kvinner, og mellom eldre og yngre. Vi ønskjer òg å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funkjsonsevne og hol i CV-en. Vi oppmodar difor alle som er kvalifiserte, om å søkje stillinga utan omsyn til kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Administrasjonssjef Kristin Reiso Lawther, e-post: Kristin.Reiso.[email protected], tlf. +47 404 93 032

Søk stilling

Powered by Labrador CMS