LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Fagseksjonsleiar ved Fagseksjon bachelor sjukepleie (Haugesund)

Søknadsfrist: 10.12.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 17 000 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 490 tilsette og om lag 4900 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram.


Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking". I tillegg har

Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.


Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap er vi om lag 220 tilsette og om lag 2400 studentar fordelte på studiestadane Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanningar i sjukepleie og masterstudium i klinisk sjukepleie med sju ulike fordjupingsområde. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt ei rekkje vidareutdanningar. Forskinga vår er retta mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innan klinisk sjukepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap har ledig åremålsstilling som fagseksjonsleiar i 100% for perioden 01.01.2022 -31.12.2025.

Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, har ledig åremålsstilling som fagseksjonsleiar med tiltreding 01.01.2022.

Fagseksjonsleiar vil ha ansvar for utdanning og fagmiljø knytt til bachelor sjukepleie Haugesund.

Fagseksjonsleiar er ein del av leiinga ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap og har eit medansvar for utvikling av instituttet i samsvar med fakultetet sine målsetjingar og strategi.

Arbeidsstad er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for fagleg kvalitet i utdanning og forsking innanfor fagseksjonen sine område
 • Ansvar for dagleg drift av studium og utvikling av eit godt læringsmiljø
 • Ansvar for arbeidsplanar for tilsette i fagseksjonen
 • Ivareta personal- og HMS-ansvar for fagseksjonen sine tilsette
 • Sikre at studieplanane er i samsvar med fastsette krav og vidareutvikle kvalitet og relevans i studieprogramma
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagseksjonar og institutt
 • Bidra til å utvikle forskingsbasert utdanning
 • Arbeide for internasjonalisering av utdanning og forsking
 • Systematisk kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningane og fylgje opp studentevalueringar og andre tilbakemeldingar med sikte på at studentane lukkast i utdanningane
 • Medverke til god rekruttering av studentar og tilsette
 • Bidra til å vidareutvikle relasjonane til samarbeidspartnarar knytt til fagseksjonen sine utdanningar og fagområde
 • Tilrettelegge for at tilsette deltek i forskingsgrupper på tvers av fagseksjonar og institutt
 • Ansvarleg for at fagseksjonen sine økonomiske rammer vert haldne, og sikre god og formålstenleg bruk av fagseksjonen sine ressursar
 • Arbeidsoppgåvene kan bli endra som følgje av strategiske vedtak i HVL eller fakultetet

Mynde

Mynde i stillinga er delegert frå instituttleiar, og fagseksjonsleiar rapporterer til instituttleiar. Vidare inngår fagseksjonsleiar i instituttet si leiargruppe og har medansvar for utvikling av instituttet i samsvar med høgskulen sin strategi, målsetjingar og verdigrunnlag.

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetanse

 • Relevant høgare utdanning og høg vitskapleg kompetanse, helst på førstestillingsnivå
 • Dokumentert kompetanse og erfaring innanfor instituttet sitt fag- og forskingsområde
 • Leiarerfaring. Dokumenterte resultat frå fagleg leiarstilling og resultat frå strategi og endringsarbeid blir vektlagt.

Generelle kompetansekrav

 • God forståing for høgskulen sitt samfunnsoppdrag
 • God kjennskap til og forståing for verdien av kontinuerleg arbeid med likestilling og mangfald i utdanningane og i rekrutteringa av studentar og tilsette.
 • God pedagogisk kompetanse, m.a. god forståing for kunnskapsformidling og læreprosessar.
 • Erfaring frå, og solid kunnskap om, universitets- og høgskulesektoren.
 • Erfaring frå og kjennskap til dei profesjonar og praksisfelt som fagseksjonen femnar om er ein føremon.
 • Erfaring med å utvikle og vedlikehalde relasjonar til ulike aktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • God forståing for moglegheitene i digitale løysingar.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlege eigenskapar

 • Gode leiareigenskapar og ein motiverande og inkluderande leiarstil med vekt på samarbeid og medverknad.
 • Evne til strategisk heilskapleg perspektiv.
 • Gode evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge tillit og relasjonar internt og eksternt.
 • Gjennomføringsevne og resultatorientering.
 • Løysings - og utviklingsorientering.
 • Stort engasjement for å nå høgskulen sine ambisjonar

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som fagseksjonleiar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1473 - studieleiar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attestar og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar. Dersom vedlegga overskrid 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleiar Georg Førland, tlf. 52 70 26 36 / 948 65 911epost [email protected]

2) Dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag Randi Skår, tlf. 57 67 61 51 / 951 46 987

Søk stilling

Powered by Labrador CMS