LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis innen utdanningskvalitet

Søknadsfrist: 24.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi/Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en faglig stilling innen utdanningskvalitet for en periode på 2 år. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH), men vil ha tett samarbeid med de øvrige instituttene ved fakultetet; Handelshøgskolen (HHT) og Arktisk marin biologi (AMB).

Norges fiskerihøgskole er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvar for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder, etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er knyttet til arbeidet med utdanningskvalitet ved BFE-fakultetet, og er plassert på førstestillingsnivå (førsteamanuensis/førstelektor/forsker). Arbeidsoppgavene er tett forankret i fakultetets strategi, og vil omfatte:

 • Arbeid for implementering av transversale ferdigheter (21st century skills) i studieprogrammene ved BFE.
 • Utviklingsarbeid knyttet til BFEs strategi innen utdanningskvalitet, herunder koordinere arbeidet i en planlagt utdanningsfaglig faggruppe.
 • Veiledning, undervisning, formidling og støtte til fagmiljøene ved BFE for å bidra til økt utdanningsfaglig kompetanse med særlig fokus på transversale ferdigheter og studentaktive undervisningsformer.
 • Initiere og drive fram universitetspedagogiske prosjektsøknader.
 • Forskning innen det utdanningsfaglige feltet på BFEs strategiske satstingsområder.

Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med ledelsen ved BFE-fakultetet og de aktuelle fagmiljøene ved de tre instituttene AMB, NFH og HHT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prodekan Bjørn-Petter Finstad, tlf. + 47 77646962 eller mobil: + 47 97703069, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

For denne stillingen krever vi i tillegg:

 • Norsk doktorgrad innenfor ett av BFE sine fagfelt, pedagogikk eller annet relevant område for stillingen, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse.
 • Relevant undervisningserfaring.
 • Prosjektledererfaring.
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, også i digitale kanaler.

Det vil legges vekt på:

 • Personlig egnethet knyttet til motivasjon for stillingen og høy grad av fleksibilitet.
 • Relevant undervisnings- eller veiledningserfaring, særlig arbeid med studentaktive undervisningsformer.
 • Kompetanse utover pedagogisk basiskompetanse, herunder dokumentert universitetspedagogisk forskning.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i søknaden.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader.
 • Attester.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser.
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse og relevant undervisningserfaring.
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle.
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen .

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportale.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS