LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis innen miljøDNA og metabarkoding

Søknadsfrist: 09.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.


Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved Norges fiskerihøgskole (NFH) er det ledig en stilling som førsteamanuensis innen MiljøDNA og metabarkoding. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Genetikk (FGG).

NFH er en del av BFE og gjør forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i et tverrfaglig miljø. NFH er et flerfaglig institutt med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Forskningsaktiviteten er organisert i grupper med fokus på marine ressurser, sjømatvitenskap, genetikk, havbruk, fiskehelse, oppdagelse av marine legemidler, ressursforvaltning, havforvaltning og ressursøkonomi

FGG fokuserer på å forstå genetikken til akvatiske populasjoner og arter i subarktisk og Arktis, hvordan de er tilpasset miljøet, og hvordan klimaforandring og biologiske invasjoner påvirker slike tilpasninger. FGG har også sterkt fokus på bruken av miljøDNA til å studere interaksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk, med deres sykdommer og parasitter. FGG bruker genetiske og genomiske metoder (i videste forstand) sammen med klassiske tilnærminger innen taksonomi, økologi, og fysiologi for å løse disse problemstillingene. UiT disponerer havgående forskningsfartøy som gir gode muligheter for effektiv prøveinnsamling og fakultetet har feltstasjoner og moderne laboratoriefasiliteter for genetiske studier. Videre har forskningsgruppen etablert et unikt senter for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap og resultater til samfunnet.

Arbeidssted er UiT Norges arktiske universtitet (UiT) i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er en del av en satsing på å bygge opp kompetansen innen fagfeltet molekylær økologi og genetikk ved NFH. Forskningsgruppens satsing på miljøDNA og metabarkoding er rettet spesielt mot havbruksnæringen og interaksjonen med miljøet, men bruker også miljøDNA til studier av biodiversitet og invasjoner i naturlige sub-arktiske og arktiske systemer.

Sentrale oppgaver:

 • Ansvar for utvikling og bruk av miljøDNA innen havbruksnæringen.
 • Undervisning på fiskeri- og havbruksstudiet, i første rekke ansvar og undervisning for kurs innen grunnleggende genetikk, datavitenskap og bioinformatikk.

På lavere grad er utdanningsprogrammene tverrfaglig sammensatt. Det er derfor viktig at kandidaten forstår og mestrer utfordringer som oppstår i spenningsfeltet mellom disiplinorientert forskning og undervisning på tverrfaglige studieprogram.

Forventninger:

 • Bidra til allerede igangværende initiativer, for eksempel integrering av miljø DNA data i store datasett av miljøvariabler.
 • Bidra aktivt til samarbeid og utvikling innen forskningsgruppen og overfor tilknyttede studenter. Forskningsgruppen inngår i et bredere forsknings- og utdanningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid på tvers av forskningsgrupper, institutter og institusjoner.
 • Bidra til utvikling og organisering av forskningsgruppens HPC-infrastruktur og databaser.
 • Undervisningsbidrag innen molekylærøkologi og andre relevante kurs.
 • Veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
 • Bidra med kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UiT og til næring og samfunn for øvrig.
 • Kollegialt samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre studieprogrammer.
 • Bidra aktivt inn i forskningsgruppens øvrige aktiviteter, for eksempel gruppemøter, retreats og studentutviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • doktorgrad innen molekylærøkologi, genetikk (eller lignende relevant fagretning), eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk grad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring innen relevante emner
 • dokumentert erfaring innen metabarkoding, og tilhørende bioinformatikk av eukaryote samfunn
 • dokumentert erfaring med innsamling, ekstraksjon og analyse av miljøDNA fra ulike naturlige media (for eksempel, vann og sediment)
 • dokumentert god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk. Kvalifiserte søkere uten kunnskap i et skandinavisk språk må være villig til å lære seg norsk innen to år
 • følgende personlige egenskaper:
  • Du må være motivert og ambisiøs med en sterk track-record.
  • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Du må være komfortabel med, og verdsette, tett faglig samarbeid med forskningsgruppens medlemmer og studenter.
  • Du må kunne arbeide selvstendig og være i stand til å utvikle eget fagfelt.
  • Du må kunne arbeide strukturert og overholder frister.
  • Du må være inkluderende overfor ansatte og studenter i forskningsgruppen og instituttet som helhet.

Det er en fordel at søkeren har

 • dokumentert erfaring med bruken av diagnostiske markører til kvalitativ og kvantitativ karakterisering av miljøDNA
 • erfaring med metoder og teori innen populasjonsgenetikk og taksonomi
 • innsikt i biologien til sub-arktiske og arktiske invertebrater og vertebrater
 • inngående kjennskap til havbruksnæringen
 • innhentet ekstern og/eller intern finansiering og har erfaring med prosjektledelse
 • erfaring med student mentoring og veiledning
 • erfaring med utvikling av relevante studieprogrammer eller kurs
 • kompetanse i norsk eller et skandinavisk språk

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det.

Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS