LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i sosialantropologi

Søknadsfrist: 14.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stillingens tilhørighet

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) er det en ledig fast stilling som førsteamanuensis innen sosialantropologi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud.

ISV har 7 administrative stillinger og om lag 65 årsverk i vitenskapelige stillinger innen sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, sosialantropologi og reiseliv. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig og fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad. I tillegg har instituttet flere tverrfaglige studietilbud og et omfangsrikt etter- og videreutdanningstilbud.

Stillingen vil være spesielt tilknyttet instituttets fagmiljø i antropologi. Sosialantropologi (SOA) og visuell antropologi er integrert til ett fagmiljø med felles ansvar for forskning, undervisning og formidling i tilknytning til de respektive studieprogrammene og forskningsgruppen EA:RTH.

Fagmiljøet har studieprogrammer i sosialantropologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og i tillegg et masterprogram i visuell antropologi (MVA), som er internasjonalt (engelskspråklig).

I tillegg tilbyr fagmiljøet undervisning og veiledning ved fakultetets Senter for samiske studier sitt masterprogram i urfolksstudier (MIS). Fagmiljøet underviser også på andre emner, for eksempel samisk kulturkunnskap og Arctic Norway.

Forskning på samisk kultur og naturbruk, forholdet mellom stat, urfolk og kulturelle minoriteter, og visuelle metoder har stått særlig sentralt som antropologiske forskningstema. Samlet har de to fagmiljøene lang forskningserfaring fra nordområdene, men også Afrika (sør for Sahara), Stillehavet og Amerika. Fagmiljøene har langvarige utdanningssamarbeid med universiteter i Afrika og Europa.

Instituttet ønsker å utvikle et mangfoldig, fleksibelt og framtidsrettet antropologimiljø som skal være samfunnsrelevant og attraktivt for studenter og forskere både nasjonalt og internasjonalt. Fokus og ekspertise på folk i nord, særlig samiske samfunn, urfolk generelt, menneskerettigheter, antropologisk film og visuell kultur, vil være viktige premisser for faglig satsing i det nye miljøet. Det samlede fagmiljø vil ha et nordlig ståsted med et globalt perspektiv.

Stillingens forskningsområde/arbeidsområde

Stillingen vil kunne innebære undervisning og veiledning på alle antropologiemner på bachelor-, master- og ph.d.-gradnivå.

Forskningsområde for stillingen er nordlige urfolk/minoriteter, primært samisk kultur og samfunnsforhold. Andre sentrale forskningsområder ved instituttet som kan være aktuelle er blant annet forholdet mellom stat og minoriteter, forholdet mellom nord og sør, migrasjon, fler-arts antropologi, visuell antropologi, kjønn, menneskerettigheter, og økologi.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse, som beskrevet under.

Undervisningsspråket ved instituttet er norsk. Søkeren må ha muntlige og skriftlige språkferdigheter tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk. Søker må beherske engelsk godt.

Den som tilsettes må kunne dokumentere relevant forskning innen nordlige folke/minoriteter, primært samisk kultur og samfunnsforhold.

Vi vil vektlegge dokumenterbare kunnskaper og feltarbeidsbasert forskningserfaring i tilknytning til andre sentrale undervisnings- og forskningstemaer ved instituttet, som forholdet mellom stat og minoriteter, forholdet mellom nord og sør, migrasjon, fler-arts antropologi, visuell antropologi, kjønn, menneskerettigheter, og økologi.

Vi vektlegger søkers potensial for forskning, motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner.

Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS